El Vendrell, 28 de setembre de 2021

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 27 de setembre un ple ordinari, en el qual es va es va donar compte de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 28 de juliol, 2, 9, 16, 23 i 30 d’agost, i 6, 13 i 20 de setembre de 2021; de la contractació laboral pel procediment de màxima urgència al Patronat Municipal Hospital-Asil al mes d’agost de 2021, i de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al 2n trimestre del 2021 (8,31 dies).

També es va prendre coneixement de la renúncia d'Òscar Blasco Martínez al càrrec de regidor del grup municipal Podem El Vendrell d'aquest Ajuntament per motius personals, i a partir d’aquest punt ja no va tenir vot al Ple.

I es va arribar als següents acords:

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 1 vot en contra (Primàries Catalunya) i 7 abstencions (SP-ERC i JxV), es va aprovar establir que l'alcalde exercirà el seu càrrec en règim d'assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col•legiats municipals, de forma temporal per temes professionals.

-Per unanimitat, es va aprovar verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal, número 50, referida a la inclusió de l'ús religiós com a un dels usos permesos en la zona amb clau 12 Zona Industrial.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar la revisió del Pla de Mobilitat Urbana vigent, inicialment previst per al termini 2015-2020 i les mesures del qual encara es troben en execució i prorrogar l'actual pla.

-Per unanimitat, es va aprovar el contracte de cessió en comodat del dipòsit de l'escultura d'Apel-les Fenosa "Tempesta perseguida pel bon temps" col•locada davant del CAP del Botafoc.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar l'expedient per a la modificació del Reglament del servei d'abastament d'aigua potable.

- Per unanimitat, es va aprovar de forma definitiva el Reglament de creació i funcionament de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de denominacions de carrers, equipaments i espais públics del municipi del Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar nomenar membre del Consell Rector, en representació d'aquest Ajuntament, a la Regidora-Delegada de Serveis Socials i Salut, Montserrat Martín Gibert, en el Consorci per a l'atenció social a la dependència.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 7 en contra (SP-ERC i Primàries Catalunya) i 1 abstenció (JxV), es va aprovar el Compte General de l'Entitat per a l'exercici de 2020 que inclou el de la Corporació, Organismes Autònoms, i empreses municipals El Vendrell Comunicació, del qual es destaca una reducció del deute de 89,44 M€ de l’any 2012 a 39,87 M€ al 2020.

-Per unanimitat, es van aprovar les bonificacions en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de 9 immobles del municipi.

-Per unanimitat, es va aprovar declarar d'especial interès i d'utilitat municipal les obres demanades per la Fundació Pau Casals, consistents en la conservació i millora dels edificis i les instal•lacions del conjunt dels espais que conformen el recinte de la Vil•la Casals.

- Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 1 vot en contra (Primàries Catalunya) i 7 abstencions (SP-ERC i JxV), es va aprovar provisionalment l'ordenança fiscal núm. 35 reguladora de preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa, Epígraf 10. Preu públic pels serveis prestats per l'Escola Municipal de Música Pau Casals.

-Amb 19 vots a favor (PSC, SP-ERC, Cs, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 1 abstenció (AVP-FIC), es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per acabar amb la discriminació de les dones a l'esport i amb la sexualització del cos de les esportistes.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per millora la normativa l'educació vial en l'ús dels MVP al municipi, amb la creació d'una comissió per a la modificació de l'ordenança de circulació.

-Amb 17 vots a favor (PSC, SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 3 abstencions (Cs i AVP-FIC) es va aprovar la proposta de resolució presentada pels grups municipals de Junts pel Vendrell i Primàries Catalunya per instar el Parlament de Catalunya a iniciar el procés d'elaboració d'una estratègia de país consensuada amb el territori i els diferents agents afectats que activi la ràpida implantació de renovables.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per al compliment de l'ordenança del civisme i la convivència i l'impuls del Pla de Seguretat Local.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que el govern municipal compleixi l'acord del ple de 23 de setembre de 2019 sobre mesures contra l'incivisme.

-Amb 13 vots a favor (Govern, JxV i regidora no adscrita) i 7 abstencions (SP-ERC i Primàries Catalunya), es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal d’AVP-FIC en suport al manifest de la Mesa de Municipis per un Litoral sostenible. 

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pels grups municipals Podem El Vendrell, PSC, Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell, Podem El Vendrell i la regidora no adscrita d'acollida a refugiats i refugiades d'Afganistan.

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell