El Vendrell, 3 d’agost de 2021

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar  dilluns 2 d’agost un ple ordinari, en el qual es va arribar als següents acords:

-El ple va donar compte de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 28 de juny i 5, 12 i 19 de juliol de 2021.

-El ple va donar compte de les contractacions efectuades pel procediment de màxima urgència de l’Ajuntament del Vendrell durant els mesos d’abril i juny de 2021.

-Amb la unanimitat de tots els regidors i regidores, el ple va aprovar la suspensió de llicències per a l’ús d’estació de servei a tot el terme municipal per un termini d’un any. D’aquesta manera, l’Ajuntament vol obrir un període per estudiar la ubicació i les condicions que hauran de complir les benzineres al municipi per adaptar-se a les normatives actuals. I és que el Pla General vigent permet la instal·lació d’aquests serveis al costat dels vials de la trama viària urbana. Un fet que topa amb un informe de la Direcció General de Protecció Civil en el qual es detallen les limitacions d’usos en zones properes a vies de transport de mercaderies perilloses. D’aquest es desprèn que no s’hi poden implantar a prop elements vulnerables com seria una benzinera pel risc que comportaria en cas d’algun tipus d’accident. La suspensió de llicències per a la instal·lació de benzineres té una vigència d’un any, prorrogable a un any més si en aquest termini s’hagués aprovat inicialment una modificació del planejament.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar l’expedient per designar i constituir una Comissió per redactar el Reglament d’organització i funcionament de Ràdio i Televisió El Vendrell. Prèviament, es va desestimar una esmena presentada pels grups de Primàries, SP-ERC i Podem El Vendrell per demanar que la Comissió no estigui presidida pel president del Consell d’Administració d’El Vendrell Comunicació, Christian Soriano.

-Per unanimitat, es va aprovar fixar com a festes locals per a l’any 2022 els dies 26 i 27 de juliol de 2022.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell i per les entitats Federació Xarxa Vendrellenca, els Amics de Josep Cañas i Òmnium Cultural del Baix Penedès, incorporant diverses esmenes del govern en el sentit d’impulsar l’obra de l’artista Josep Cañas. En concret, els acords que es van prendre van ser:

1 / Que l’Ajuntament del Vendrell, un cop sigui convocat per l’Ajuntament de Banyeres al Consell Assessor de la Fundació Josep Cañas, nomenarà un representant per tal de poder assistir i ser present i formar part de tots els acords que aquest Consell acordi.
2 / Que el/la representant informi periòdicament a aquest Ple de les activitats realitzades tant des de la Fundació Josep Cañas com de les que es podrien fer conjuntament amb la regidoria de Cultura del municipi.
3 / Que l’Ajuntament del Vendrell tingui cura de la promoció de l’artista mitjançant les xarxes socials, tot aprofitant, si s’escau, l’arxiu i la documentació de la Fundació Josep Cañas.
4 / Que des del web de l’Ajuntament del Vendrell, a l’apartat Cultura, es puguin visualitzar els dibuixos dels 700 Rostres, així com un enllaç a les obres seves que es troben al Museu Deu i a la via pública de la nostra vila.
5 / Que mentre no hi hagi un espai per tal d’exposar els dibuixos del 700 Rostres, propietat d’aquest Ajuntament, continuaran conservant-se, estudiant-se i alhora es podran exposar en diverses exposicions monogràfiques, antològiques i o col·lectives per tal de continuar difonent i donant a conèixer l’obra de Josep Cañas, la seva relació amb la nostra vila, amb la comarca i amb Catalunya.
6 / L’Ajuntament del Vendrell col·laborarà amb altres administracions per tal d’avançar en els objectius descrits en el punt 5, especialment també amb totes aquelles persones i/o institucions que també vetllin per la figura de l’artista i la seva obra.
7 / Que l’Ajuntament del Vendrell es compromet a col•laborar de forma estreta amb l’Ajuntament de Banyeres, població on va néixer Josep Cañas i que acull el seu museu.
8 / Que els acords presos en aquesta moció es notifiquin: a la Federació de la Xarxa Vendrellenca; a la Junta de l’Òmnium Cultural del Baix Penedès; a l’Associació Amics de Josep Cañas i a la Fundació Josep Cañas.

- Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC sobre la pròrroga de la declaració del municipi del Vendrell com a àrea amb mercat d’habitatge tens, on hi ha dificultat per trobar un habitatge amb un lloguer assequible. Amb aquesta catalogació al municipi no es pot superar l’índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat.

 

-La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC per a la instal•lació de plataformes per a banyistes amb mobilitat reduïda a les platges del Vendrell va ser retirada de l’ordre del dia pel grup proposant, després que el govern manifestés la voluntat de presentar-hi una esmena a la totalitat.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per a que es convoqui la Junta de Portaveus en la que s’informi de la situació de la pandèmia. S’hi va incorporar una esmena a petició del govern relativa a que la convocatòria es faci atenent al procediment establert a l’article 65 del ROM.

Al ple hi va haver l’absència del regidor de Podem El Vendrell, Òscar Blasco.

 

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell