El Vendrell, 20 de juliol de 2021 

El govern del Vendrell ha decidit acollir-se al mecanisme de refinançament del deute habilitat pel Ministeri d’Hisenda per transformar deute a curt termini a llarg termini.

Amb data 1 de juliol de 2021, es publicà la Resolució de la Secretaria General de Financiació Autonòmica i Local, per la que s’aproven el procediment, termini i forma per l’ampliació de la mesura de modificació de les condicions financeres de les operacions formalitzades amb el Fons de Financiació a Entitats Locals fins 31 de desembre de 2020, que en el cas del Vendrell permet ampliar el període d’amortització del deute en 7 anys.

La mesura permet refinançar el deute municipal, reduint les amortitzacions i  interessos que es paga als bancs i destinar aquest estalvi a augmentar les inversions previstes i millorar els serveis públics.

Amb aquest refinançament, l’Ajuntament del Vendrell continua en la línia de reducció d’interessos que es paguen als bancs: de 3,2 milions € al 2012, a 0,49 € i 0,43 milions € en 2022 i 2023, respectivament, i continuar reduint el deute municipal a un ritme més compatible amb les despeses necessàries derivades de la situació de crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19.

En aquest nou escenari també s’homogeneïtzen el total de les amortitzacions de deute i evita que sigui necessari realitzar ajustos pressupostaris cada any. Així per exemple, l’any 2022 i 2023 estava previst amortitzar uns 7,3 milions cada any i a partir del 2024 uns 4 milions. Amb el nou refinançament les amortitzacions s’estabilitzen en uns 4,7 milions anuals. 

En paraules del regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, “aquesta és una mesura que recompensa el treball fet per aquest Ajuntament i l’esforç de la ciutadania en els darrers 10 anys”. També destaca que “ens podem permetre aquesta mesura ja que en els darrers 10 anys hem reduït el deute municipal en un 60%”.©2019 Ajuntament del Vendrell