El Vendrell, 28 d’abril de 2021

La Policia Municipal del Vendrell es dota de càmeres unipersonals d’enregistrament per millorar la seguretat, tant dels agents com de la ciutadania, amb totes les garanties legals per respectar els drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

En aquest sentit, cal dir que la utilització del dispositiu d’enregistrament està condicionada als següents supòsits:

En llocs públics només poder ser utilitzat en aquells casos en el quals la Policia Municipal sigui requerida a actuar en situacions que es desenvolupin al nostre municipi, tant en els límits de prevenció de la seguretat ciutadana, i també trànsit, com en l’àmbit de la policia administrativa que poden esdevenir en actuacions de seguretat ciutadana.

El dispositiu només ha de ser utilitzat en aquells supòsits en què com a conseqüència d’una actuació policial, en espais públics, es donin circumstàncies de risc concret per als agents o a terceres persones, en la seva vida o integritat corporal o danys en els béns públics. S’entén per riscos concrets:

-Els derivats de la utilització de la força física, atac o intimidació per arma de foc, arma blanca o objectes perillosos.

-Els derivats de desordres públics i accions tumultuàries en les quals no sigui possible procedir a la detenció o identificació de la persona.

La regidora de Policia, Mari Luz Ramírez, ha explicat que “aquests dispositius serviran per millorar la seguretat dels agents i de la ciutadania, però també seran útils per a l’obtenció de proves i perquè hi hagi una percepció més positiva sobre les actuacions policials”.©2019 Ajuntament del Vendrell