El Vendrell, 23 de març de 2021

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 22 de març un ple ordinari per via telemàtica.


El Ple va arribar als següents acords:


-Amb 20 vots a favor (Govern, SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 1 abstenció (Podem El Vendrell), es va aprovar designar la regidora Núria Rovira Costas com a representant de la Corporació Municipal en la mercantil Parven 93, SL.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar l’expedient per a la creació d’una comissió per a l'estudi del Reglament regulador de la comissió del nomenclàtor del Vendrell, amb l'esmena que en formarà part un membre de cada grup municipal, sense vot. 

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar l’expedient per a la creació d'una comissió d'estudi per a la redacció de l'avantprojecte del reglament de l'Escola Municipal de Música Pau Casals per regular aspectes de funcionament, amb l'esmena que en formarà part un membre de cada grup municipal, sense vot. 

-Per unanimitat, es va aprovar desestimar les sol·licituds de bonificació de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles prevista a l'article 5.e. de l'Ordenança Fiscal municipal núm. 2 corresponents a dos expedients.

-Per unanimitat, es va a provar desestimar la sol·licitud presentada per FCC AQUALIA, SA pel retorn de la part de cànon pendent d'amortitzar prestat per l'anterior concessionària SOGESUR, SA.

-Amb 13 vots a favor (Govern, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 8 abstencions (SP-ERC, JxV i Primàries Catalunya) es va aprovar una esmena a la proposta d'aprovació del Pressupost General de la Corporació per l'exercici 2021, indicant en la seva part expositiva els números correctes relatius als informes emesos per l’interventor municipal, que són 15/21, 16/21 i 17/21 de 12 de febrer.

-Amb 13 vots a favor (Govern, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 8 abstencions (SP-ERC, JxV i Podem El Vendrell), es van aprovar les bases generals de la Biennal Internacional de Ceràmica, que inclou el canvi de passar de tres premis a un únic premi.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 7 en contra (SP-ERC i Primàries Catalunya) i 2 abstencions (JxV i Podem El Vendrell), es va aprovar la pròrroga del mode de prestació del servei comarcal de recollida, transport, tractament i/o eliminació dels residus municipals i la ratificació dels acords presos pel Ple del Consell Comarcal relatius a la pròrroga del contracte, la modificació de l’article 3 dels estatuts, el requeriment a la societat d’economia mixta “Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès (Eco BP), SL», per tal que aquesta adopti, per la seva Junta General, els acords escaients de modificació d’Estatuts.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Podem El Vendrell, Primàries Catalunya i Junts pel Vendrell per avaluar la suspensió de llicències de les activitats de subministrament de combustible per a automòbils al municipi, així com l'aplicació d'altres mesures.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per a la realització d'un pla d'estalvi i conservació de l'aigua al sistema aigües del Vendrell i l'impuls d'una gestió conjunta dels recursos d'aigua subterranis del Baix Penedès. 

-Amb 11 vots en contra (Govern), 9 a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell) i 1 abstenció (regidora no adscrita), no es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre el compliment de la Llei 22/2005 de 29 de desembre de comunicació audiovisual de Catalunya per part de la Ràdio i Televisió el Vendrell.

-Amb 11 vots en contra (Govern), 9 a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 1 abstenció (Podem El Vendrell), no es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la restitució de les banderes blaves a les platges del Vendrell.

-Amb 11 vots en contra (Govern), 1 a favor (Primàries Catalunya) i 9 abstencions (SP-ERC, JxV, Podem El Vendrell i regidora no adscrita), no es va aprovar la proposta de Primàries Catalunya que aquest proper estiu es puguin continuar utilitzant les dutxes a les platges del Vendrel amb l'opció d'utilizar aigua del Llac de Coma-ruga.

-Amb 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 11 abstencions (Govern), es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per demanar que s’incorpori el projecte de recuperació del camí de Ronda als fons europeus. 

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de PSC per manifestar el suport de l’Ajuntament del Vendrell a la iniciativa de l’Associació Asperger del Camp de Tarragona per al reconeixement institucional de la discapacitat social i això doni força per a poder sol·licitar el seu reconeixement jurídic.©2019 Ajuntament del Vendrell