El Vendrell 22 de febrer de 2021

A l'ordre del dia de la propera sessió ordinària de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que serà el 22 de febrer de 2021, a les 13 h, de forma mixta, telemàtica i presencial, hi ha el següent punt que és de caràcter públic per tractar-se d'un assumpte de competència delegada pel Ple:

1. NO RECONÈIXER la compatibilitat instada per la senyora NJV, per motiu de no complir el requisit establert a l’article 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, essent que percep la retribució de complements específics que supera el límit establert a l’article 16.4 de la Llei 53/1984. GPER2021000064

 ©2019 Ajuntament del Vendrell