El pla estableix 36 projectes a desenvolupar al llarg de l’actual legislatura

Pla de ConvivènciaAquest matí, al llarg de la sessió ordinària del Ple Municipal, l’Ajuntament del Vendrell aprovava el Pla de Convivència i Civisme del municipi i el reglament del Consell Municipal per la Convivència i el Civisme. Finalment, el pla elaborat des de la regidoria de Convivència i Civisme amb la participació de tots els grups amb representació municipal, sortia endavant amb 16 vots a favor (CiU, PSC i PPC), 4 en contra (PxC) i una abstenció (ERC). Entre els seus objectius generals, el Pla aprovat està destinat a informar les persones que arriben a la vila dels serveis, els drets i deures, i les ordenances municipals; analitzar sistemàticament la realitat social i econòmica del Vendrell; fer possible un sistema de recepció de les persones que s’empadronen; facilitar l’apropament entre les persones; adequar els serveis públics a les necessitats dels ciutadans o promoure el respecte de l’espai públic i entre les persones.

 

 

Per tal d’assolir aquests objectius, el Pla de Convivència i Civisme aprovat estableix més d’una trentena de projectes per desenvolupar entre aquest 2010 i el 2011, que es divideixen en 8 àmbits d’actuació diferents com són:

 • Drets i deures de la ciutadania i acollida de nous vendrellencs
 • Civisme
 • Infants, joves i dones
 • Seguretat i legalitat
 • Educació i formació
 • Activitat econòmica
 • Sostenibilitat ambiental, territori i ús dels serveis públics
 • Ús de l’espai públic

En la presentació al Ple Municipal es destacava el caire “viu” d’un Pla que anirà desenvolupant-se a través de les diferents necessitats que es detectin. El Consell Municipal per la Convivència i el Civisme serà l’encarregat de desenvolupar i avaluar el Pla. El consell estarà presidit pel regidor de Convivència i Civisme, Jaume Domingo, i comptarà amb la participació de un vicepresident del PPC i un segon vicepresident escollit entre els representants dels grups municipals, vuit vocals formats per dos representants de cada grup municipal de l’Ajuntament, i un representant de cadascuna de les associacions de veïns i representants de cadascuna de les associacions o entitats de tota mena que treballin per la integració de les persones nouvingudes.


Al llarg de la presentació del Pla, es destacava el sentit integral del text aprovat més enllà dels aspectes que afecten de manera concreta la immigració, ja que neix amb vocació de posar-se al servei de tots els vendrellencs i vendrellenques. En la introducció, el text aprovat estableix que els projectes “intenten partir de l’acord entre tota la ciutadania del Vendrell, les seves institucions i les seves entitats per treballar tots de manera conjunta per fer del Vendrell una vila de convivència”.

Les actuacions previstes

Pel que fa als projectes consignats en el Pla, fins a 36, tenen prevista la seva execució al llarg d’aquest any i l’any vinent. A continuació es detallen les propostes i la seva definició.

 • Definició i difusió dels drets i deures de la ciutadania.
  • Definir els drets i deures de la ciutadania i fer-ne una publicació per a la seva difusió.
 • Formació específica del personal del SAC i l’oficina d’empadronament
  • Efectuar la formació necessària del personal d’aquests serveis per tal de realitzar correctament els empadronaments, facilitar informació administrativa dels serveis i tràmits municipals, d’altres administracions, i sobre el teixit associatiu del Vendrell.
 • Elaboració d’una guia del Vendrell
  • Elaborar una guia del municipi on figurin els diferents serveis que presten l’Ajuntament i altres administracions a la vila i tota la informació sobre el teixit associatiu del municipi.
 • Potenciar la figura de la mediadora en gestió de la diversitat
  •  La mediadora és la figura que permet establir vies de comunicació entre els diversos col·lectius de nouvinguts i l’administració, i promoure la integració (recepció, acollida i seguiment de les persones reagrupades).
 • Foment de la participació de la ciutadania en les associacions i entitats culturals i esportives
  • Donar a conèixer les activitats de les diferents entitats i associacions de la vila a les persones nouvingudes.
 • Taller de llengua i cultura catalana
  •  Impulsar el català com a llengua habitual de comunicació, i alhora l’aprenentatge de les llengües oficials.
 • “Vine a conèixer el Vendrell”
  • Donar a conèixer als nous vendrellencs les entitats, institucions i organismes que hi ha a la vila, a més del territori, la identitat i la història de Catalunya, els costums, els drets civils i els deures de la societat on viuen.
 • Voluntaris pel Vendrell
  • Col·laboració ciutadana de voluntariat per tal d’acompanyar els nous vendrellencs en les activitats socials i els serveis que hi ha al municipi.
 • Campanyes de sensibilització
  • Realització de campanyes especifiques de conscienciació ciutadana envers la convivència i el civisme.
 • Creació del cos d’agents cívics i de protecció civil
  • Seran agents encarregats de millorar la convivència i el civisme al Vendrell.
 • Junts fem esport per divertir-nos i conèixer-nos
  •  Impuls de les activitats esportives en edat escolar.
 • Dinamitzadors juvenils a peu de carrer
  •   La figura dels dinamitzadors està pensada per atendre necessitats i demandes dels joves de 14 a 20 anys.
 • Col·laboració amb grups de dones del municipi
  •  Col·laborar en les activitats dels diferents grups de dones del municipi per tal de fomentar la convivència i el civisme.
 • Millora formativa de les dones d’origen estranger
  •  Ajudar les dones d’altres països a superar les mancances formatives, les dificultats d’accés a la informació dels diferents recursos, serveis, marc legal, etc.
 • Ordenança de sorolls
  • Aprovació d’una ordenança de sorolls.
 • Ordenança d’empadronament
  • Aprovació d’una ordenança d’empadronament que fixi clarament el sistema d’empadronament que estableix la normativa vigent.
 • Ordenança reguladora de les activitats a la via pública
  • Aprovació d’una ordenança que reguli les activitats a la via pública.
 • Inspecció de llicències d’activitats a la via pública
  • Realització de un programa d’actuació pel que fa a les llicències d’activitats a la via pública.
 • Servei de mediació
  • Resolució de conflictes veïnals i familiars a través de l’actuació del programa de mediació municipal.
 • Revisió de l’Ordenança de Convivència i Civisme
  • Revisar l’Ordenança de Convivència i Civisme i adaptar-la a la nova realitat.
 • Foment de l’escolarització
  • Treballar de manera coordinada amb tots els sectors implicats per garantir l’escolarització al municipi i vetllar per una distribució adequada i equilibrada de l’alumnat als centres escolars.
 • Impuls de la formació d’adults
  • Donar a conèixer tota l’activitat formativa per a adults que hi ha al municipi.
 • Promoció del mediador en escoles amb alt percentatge d’immigració
  • Fer de nexe entre les famílies i el centre educatiu.
 • Inspecció d’establiments
  • Realització de un programa d’actuació d’inspeccions per al compliment de les llicències dels establiments comercials.
 • Revisió de l’Ordenança de locutoris
  • Revisar l’Ordenança de locutoris i adaptar-la a la nova realitat del municipi.
 • Confecció de l’Ordenança d’activitats
  • Aprovació de l’Ordenança d’activitats.
 • Programes municipals de formació ocupacional
  • Fomentar l’ocupació al Vendrell i la possibilitat d’establir una oficina per a la contractació en origen.
 • Suport campanyes Agenda 21
  • Divulgació de les campanyes de l’Agenda 21.
 • Suport campanyes del Pla de mobilitat
  • Divulgació de les campanyes del Pla de mobilitat.
 • Campanya de difusió de la tinença responsable d’animals
  • Conscienciar la ciutadania de les obligacions que comporta tenir animals.
 • Programa "El Vendrell als barris"
  • Establir un diàleg permanent als diferents barris del Vendrell per tal d’acostar-hi la gestió municipal.
 • Creació de l’oficina d’habitatge
  • Obrir una oficina d’habitatge per a la gestió d’aquesta temàtica.
 • Cartes de serveis
  • Definició dels diferents serveis, de la forma de fer-los servir i dels compromisos davant la ciutadania.
 • Reglament de zones de lleure i jardins públics
  • Aprovació d’un reglament d’utilització responsable de les zones de lleure i jardins públics.
 • Comunicació de les normes d’ús responsable dels espais públics
  • Campanyes de difusió per tal de donar a conèixer a la ciutadania les normes d’ús responsable dels espais públics.
 • Confecció de l’ordenança de residus
  • Aprovació d’un reglament d’utilització responsable de les zones de recollida de residus i de la seva correcta aplicació.


©2019 Ajuntament del Vendrell