El Vendrell, 30 de desembre de 2020

 

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dimarts 29 de desembre un ple ordinari per via telemàtica.

El Ple va arribar als següents acords:

-El Ple va donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 30 de novembre i 7, 14 i 21 de desembre de 2020.

-El Ple va donar compte de les contractacions de personal efectuades pel procediment de màxima urgència del Patronat Municipal de l'Hospital Asil i de l’Ajuntament durant els últims mesos per necessitats generades per la pandèmia de la Covid-19.

-El Ple va donar compte del Pla Anual de Control Financer corresponent a l'exercici 2020.

- El ple va aprovar per unanimitat el document de formalització de la cessió gratuïta d'ús entre la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament del Vendrell, de l’edifici de l’antiga Biblioteca Popular del Vendrell, als efectes de continuar allotjant serveis municipals durant un període de 5 anys més.

-El ple va aprovar provisionalment, i per unanimitat, la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal, número 50, referida a la inclusió de l'ús religiós com a un dels usos permesos als polígons industrials del municipi.

-El Ple va aprovar per unanimitat l’adhesió al conveni de col·laboració entre la Generalitat, els consells comarcals de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, els ajuntaments del Vendrell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Sitges, Cubelles, Calafell, Cunit i Sant Sadurní d'Anoia, i les Autoritats del Transport Metropolità de Barcelona i Tarragona, per constituir la Taula de Mobilitat del Penedès.
La formalització d’aquest conveni ha de permetre les entitats signatàries col·laborar en el procés d’elaboració, tramitació i avaluació del Pla de Mobilitat del Penedès mitjançant la creació de la Taula de la Mobilitat que permeti garantir la participació del conjunt d’administracions signants en la presa de decisions sobre tots els aspectes que afecten a la mobilitat en aquesta part del territori.
El grup de SP-ERC va presentar una esmena, que va ser acceptada, per tal que s’informi d’aquesta adhesió de l’Ajuntament del Vendrell i de les posteriors reunions de la Taula de Mobilitat al Consell de la Mobilitat del Vendrell.

-El Ple va aprovar per 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 7 en contra (SP-ERC i Primàries) i 1 abstenció (Junts pel Vendrell) el conveni de col·laboració per a l'execució de les obres del projecte de dipòsit regulador al subsistema Tarragonès-Penedès (Urb. Coto del Rey, al terme municipal del Vendrell) amb el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT).

La signatura d’aquest conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Vendrell i el CAT permet autoritzar la part de la finca municipal on s’ha de construir el dipòsit regulador, així com la canonada d’aigua que el subministrarà, així com les contrapartides a realitzar pel CAT en benefici de la Urbanització Mas Astó. Entre aquestes destaquen la connexió al clavegueram municipal, la instal·lació de dos hidrants a la zona boscosa o diverses millores dins de la urbanització.

 

-El Ple va rebutjar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la creació d'una ordenança sobre la regulació dels habitatges d'ús turístic per 12 vots en contra (govern) i 9 vots a favor (SP-ERC, Primàries, Junts pel Vendrell i regidora no adscrita).

El govern, però, va presentar una esmena que passava per eliminar el punt 2 de la proposta de SP-ERC referent a la temporalitat de la redacció de l’ordenança però que, segons ell, en conservava el punt 1, atès que segons es va explicar, ja s’està treballant en aquesta ordenança. Aquesta esmena va ser aprovada per 12 vots a favor (govern), 7 en contra (SP-ERC i Primàries) i 2 abstencions (Junts pel Vendrell i regidora no adscrita).

 

-El Ple va aprovar per unanimitat la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a incloure la normativa en matèria de cartells i rètols als tràmits de l'Ajuntament del Vendrell, en el context de l'emergència lingüística. S’hi va incloure una esmena presentada pel govern que afegeix "complementar la normativa vigent en matèria lingüística a la pàgina web municipal".

 

-El Ple va desestimar la moció presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell de suport a Dani Gallardo i Elsa Vilki per 10 vots en contra (PSc i Cs), 9 a favor (SP-ERC, Primàries, Junts pel Vendrell i regidora no adscrita) i 1 abstenció (AVP).

-El ple va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya, amb la incorporació d’ esmenes de SP-ERC i del govern, per demanar al Govern de l’Estat i/o Generalitat que posi els mitjans econòmics suficients per tal que es faci un estudi a nivell regional ampli que avaluï diferents alternatives de vies de ferrocarril d’ample europeu exclusives pel pas de mercaderies que evitin el pas per les proximitats de nuclis poblats i el ja saturat corredor d’infraestructures del Penedès

 

-El punt 7 va ser retirat de l’ordre del dia perquè hi havia informes contradictoris de diversos tècnics municipals. El govern va argumentar que el Ple no pot resoldre aquest tipus de diferències i que caldrà cercar el consens jurídic abans de passar-lo a debat plenari i prendre una decisió.

-El ple excusar l’absència del regidor Òscar Blasco de Podem El Vendrell.©2019 Ajuntament del Vendrell