La Junta de Govern Local va aprovar ahir dilluns 21 de desembre la concessió dels ajuts COVID per a empreses i treballadors autònoms, d’acord amb les bases aprovades per acord del Ple de la corporació de 10 de setembre de 2020, i la convocatòria aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 26 d’octubre de 2020.

En aquesta segona convocatòria d’ajuts han estat beneficiàries120 persones treballadores autònomes i petites empreses del Vendrell que han hagut de cessar la seva activitat (el 78% de les sol·licituds) o bé que han tingut una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació i que han registrat pèrdues econòmiques (23%). L’import dels ajuts atorgats puja a 68.621 euros, amb un màxim de 600 € per empresa.

La resolució dels ajuts s’ha publicat ja al taulell d’anuncis de l’Ajuntament del Vendrell i properament al BOP de Tarragona i inclou el llistat de beneficiaris i el llistat de sol·licituds incloses en la proposta de resolució denegatòria de l’ajut.©2019 Ajuntament del Vendrell