El Vendrell, 29 de setembre de 2020

 

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir, dilluns 28 de setembre, un ple ordinari per via telemàtica.

Es va declarar la regidora Mar Galeano com a no adscrita i es va designar el regidor Josep Mercadé com a representant dels grup municipal Junts pel Vendrell per a cadascun dels Organismes.

Es va donar compte al Ple de:
-les actes de la Junta de Govern Local dels dies 29 de juliol, 1, 8, 15, 22 i 29 d'agost i 7, 14 i 21 de setembre de 2020.
-l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2020, que és de 12,04 dies.
-les quatre contractacions efectuades pel procediment de màxima urgència al Patronat Municipal de l'Hospital Asil, durant els mesos de maig a agost de 2020.
-la nova composició del grup municipal Junts pel Vendrell.
-decrets de l'alcaldia núm. 2235 i 2236, de data 17 de setembre de 2020, relatius als nomenaments de la regidora no adscrita Mar Galeano i el nomenament del membre del grup Junts pel Vendrell en les diferents comissions informatives.
-la desestimació del recurs presentat per l'Ajuntament del Vendrell sobre una sentència favorable a PARVEN en relació a un contracte d'aparcaments.

El ple va arribar als següents acords:

-Per unanimitat, es va aprovar de forma inicial la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal, número 50, referida a la inclusió de l'ús religiós com a un dels usos permesos en la zona amb clau 12 Zona Industrial. Es tracta d'una proposta per ampliar els usos permesos als polígons de la carretera de Tarragona, de Les Mates (la part del darrera de l’espai d’oci) i de La Cometa, per poder garantir el dret fonamental de llibertat religiosa i de culte i que el Pla General no en sigui una limitació.

-Per unanimitat, es va desestimar la sol•licitud de PARVEN de bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles per no concórrer circumstàncies que justifiquin que es tracta d'una activitat d'especial interès o utilitat municipal.

-Per unanimitat, es van aprovar cinc bonificacions de l'Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres per les obres d'arranjament de façanes d'immobles.

-Amb 19 vots a favor (Govern, SP-ERC, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 2 abstencions (JxV i Podem El Vendrell) es van aprovar dos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit. Un per un import total de 58.469,75 euros per pagar factures d’Autocars Penedès i aportacions al Consorci de Normalització Lingüística. I un altre per un import total de 2.984,02 euros per pagar factures de la mútua de prevenció de riscos laborals Quirónprevención i l’aportació a l’Àrea del Montmell.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 6 vots en contra (SP-ERC) i 2 abstencions (JxV i Primàries Catalunya), es va aprovar l’expedient de modificació de crèdit 02P/2020 02P/2020 amb una transferència entre partides per un import de 526.598,24 euros i un suplement de crèdit d' 1.775.000 euros per a obres del Feder Coma-ruga, la millora del c/ Quatre Fonts i pont de França, la pavimentació de diferents carrers del municipi i altres actuacions com l’habilitació de noves aules de formación de l’EINA.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar el procediment i crear la comissió d'estudi encarregada de redactar la memòria justificativa per a la determinació de forma de gestió dels serveis públics de neteja viària i de la neteja de platges. La comissió estarà presidida pel regidor Baltasar Santos i integrada per un representant de cada grup municipal, tècnics municipals i els representants de les associacions de veïns del municipi.

-Per unanimitat, es va aprovar l’expedient per designar una comissió per redactar el Protocol de la Festa Major del Vendrell. En concret, estarà integrada per la regidora Mar Galeano com a presidenta, així com per un regidor/a de cada grup municipal, diversos especialistes externs i un tècnic municipal.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar el procediment de resolució del contracte de concessió de l'explotació d'un aparcament subterrani situat entre els carrers del Doctor Güixens, de la Cerdanya i de l’avinguda de Jaume Carner, per incompliment de les obligacions essencials del contractista.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 8 abstencions (SP-ERC, JxV i Primàries Catalunya) es va aprovar de forma inicial de la modificació dels estatuts de la Societat Municipal El Vendrell Comunicació, SLM, per tal de regular la figura del gerent/a de la societat.

-Amb 9 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita), 2 en contra (Cs) i 9 abstencions (PSC i AVP), es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la posada en marxa i fer efectiva la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre diverses necessitats a Sant Vicenç de Calders: estudiar la conversió del c/ del Pou entre els carrers del Rec i del Garrofer en un pas exclusiu de veïns; demanar als propietaris dels solars d’aquest nucli el tancament i la neteja d’aquells solars que no compleixin el que estableix la normativa de solars actualment en vigor, i dignificar i millorar l’espai verd del c/ del Pou en l’anomenada ”Plaça del Garrofer” per tal que esdevingui un espai públic del que tothom pugui gaudir. I com a element destacable d’aquest indret, que es millori l’estat actual i es faci un manteniment periòdic de l’històric garrofer, a la vegada que s’aconsegueixi conèixer quina és la seva antiguitat, per tal de poder-lo convertir en un element patrimonial, si s’escau declarant-lo com a arbre d’interès local.

-Amb 18 vots a favor (PSC, SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, AVP i regidora no adscrita) i 2 abstencions (Cs), es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la compleció del conjunt escultòric de la plaça Francesc Macià amb la integració del medalló de Francesc Macià. L’alcalde va explicar que l’Ajuntament ja tenia previst instal•lar el medalló a la passada primavera, però que això no va ser possible per l’estat d’alarma pa causa de la pandèmia de la Covid-19, i ha proposat de fixar una data de cara a la propera primavera que sigui prou significativa per retre homenatge a qui va ser president de la Generalitat.

-Per unanimitat, es va aprovar una moció conjunta acordada pels grups municipals PSC, SP-ERC i JxV per defensar la indústria i l'ocupació al Penedès.

-Amb 9 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita), 10 en contra (PSC i Cs) i una abstenció (AVP), no es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de demanar l'aprovació d'una Llei d'Amnistia per tots els catalans que van promoure la celebració del Referèndum de l'1 d'octubre de 2017.

-La moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per la millora de l’accessibilitat i la seguretat de la zona del Centre cívic L’Estació es va deixar sobre la taula, per debatre i votar al proper Ple, per no haver-hi connexió amb el regidor Òscar Blasco, que només va poder participar i votar en alguns punts de l’ordre del dia per una incidència tècnica.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell