El Vendrell, 31 de juliol de 2020

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir, dijous 30 de juliol, un ple ordinari per via telemàtica, que es va iniciar amb la lectura d’un text de rebuig a la violència de gènere amb motiu del cas de dues noies presumptament atacades per l’exmarit d’una d’elles el passat dimecres 29 de juliol (text en català / texto en castellano).


El ple va arribar als següents acords:

-Amb 20 vots a favor (Govern, SP-ERC, JxV i Primàries Catalunya) i 1 abstenció (Podem El Vendrell) es va aprovar que els dos dies festius locals del municipi del Vendrell per a l'any 2021 seran el 26 i el 27 de juliol.

-Per unanimitat, es va acordar iniciar l'expedient per a l'aprovació del Pla de verificació d'activitats per al municipi del Vendrell i designar la comissió d’estudi.

-Per unanimitat, es va acordar l’aprovació inicial de la modificació del reglament del Consell Municipal de Salut.

-Amb 11 vots a favor (Govern), 2 en contra (Podem El Vendrell i Primàries Catalunya) i 8 abstencions (SP-ERC i JxV), es va aprovar el Pla Econòmic Financer 2020-2021.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar l'expedient per a la creació del nomenclàtor de multes de trànsit local i constituir una comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’aquesta norma.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta per incoar expedient de modificació d'ordenances fiscals i constituir una comissió d'estudi per a la redacció de l'avantprojecte d'aquestes ordenances, amb una esmena per afegir-hi la participació del conjunt dels grups municipals. Les ordenances fiscals subjectes de modificació són: Impost sobre Béns Immobles; Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i assimilats a aquest; Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats; Taxa per l’ocupació de parades als encants, als mercats provisionals i ocupacions per atraccions i similars, situats a terrenys d’ús públic; Reguladora de les taxes per altres utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic, i Reguladora de preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d’autorització administrativa (Epígraf 4: cànon per a la prestació de serveis i activitats de la societat municipal El Vendrell Comunicació, S.L.).

-Es va retirar el punt de la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per aplicar i reforçar el dret a l'empadronament sense domicili fix.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a l'elaboració d'un conjunt de prescripcions tècniques per a l'espai públic i un protocol de projectes de reurbanització.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que l'Ajuntament del Vendrell demani incorporar-se a la naixent Associació de Municipis per l'Energia Pública (AMEP) i participi en els treballs de la seva constitució.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal del PSC de condicions laborals per al personal que presta serveis recollits a les carteres de serveis socials i sanitàries de la Generalitat de Catalunya i reconeixement a l'accés al complement de productivitat extraordinari.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM de posicionament en contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7, amb l'esmena del govern d'instar a la Generalitat de Catalunya d’eliminar el peatge de Cubelles de la C-32. La moció aprovada té com a objectius millorar la mobilitat i acabar amb el greuge que pateixen els veïns i veïnes del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès pel que fa a les autopistes de pagament.

-I, per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pels grups municipals Podem El Vendrell i SP-ERC de millores i suport als treballadors i treballadores del Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD) per la seva feina durant la pandèmia, amb la retirada d'un dels punts dels acords, sol·licitada pel govern, que feia referència a que l’Ajuntament del Vendrell fes front a les despeses del complement de productivitat per reconèixer l’esforç dels treballadors i treballadores del SAD.©2019 Ajuntament del Vendrell