El Vendrell, 30 de juliol de 2020

A l'ordre del dia de la propera sessió ordinària de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que serà el dia 3 d ́agost de 2020, a les 13 h, de forma telemàtica, hi ha el següent punt que és de caràcter públic per tractar-se d'un assumpte de competència delegada pel Ple:
1. Denegar la compatibilitat per l’exercici d’una segona activitat sol·licitada per la senyora RMC. GPER2020000203©2019 Ajuntament del Vendrell