El Vendrell, 28 d'abril de 2020

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns, 27 d’abril, un ple ordinari per via telemàtica.
En aquesta sessió es va donar compte de la delegació en la regidora de Serveis Socials, Montse Martín, la facultat de resoldre actes administratius referent a l’atorgament de prestacions socials de caràcter econòmic i d’ajudes d’urgència social.
En la sessió també es va donar compte al ple de l’informe anual dels acords adoptats malgrat l’existència d’objeccions efectuades per la Intervenció dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
Ahir també es va donar compte al Ple de la liquidació del pressupost 2019.

El Ple del Vendrell va aprovar, amb 15 vots a favor (Govern+JxV+Podem El Vendrell+Primàries Catalunya) i 6 abstencions (SP-ERC), deixar sense efecte el Registre Municipal de Parelles de Fet pel que fa noves inscripcions, atès que des de l’any 2015 el Parlament de Catalunya va crear el Registre de parelles estables de Catalunya i posteriorment se’n va aprovar també el seu reglament. Es considera que la creació́ del Registre de parelles estables de Catalunya fa innecessària la coexistència amb el Registre municipal de parelles de fet de l'Ajuntament del Vendrell creat l'any 1996. De tota manera, qui vulgui inscriure’s en aquest Registre de parelles estables de Catalunya ho podrà fer igualment al SAC de l’Ajuntament, a l’Oficina d’Afers Socials del c/1 d’Octubre del Vendrell, al Consell Comarcal del Baix Penedès o bé als Serveis territorials de Justícia a Tarragona.

El ple va aprovar, per unanimitat, l’adhesió del personal laboral de la societat mercantil Prosceni El Vendrell SLM al conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament del Vendrell i dels seus organismes autònoms.

El ple va aprovar inicialment, i per unanimitat, la modificació del Reglament Orgànic Municipal per tal de preveure la possibilitat de celebrar les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament per via telemàtica.

També per unanimitat el Ple va aprovar ratificar, com a ens consorciat, la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística aprovada pel Ple del Consorci.

La unanimitat del Ple també va permetre aprovar i fusionar dues mocions presentades en un mateix sentit: d’una banda, la dels grups municipals de Som Poble-Esquerra, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell i de l’altra, la del grup municipal de Junts pel Vendrell, per a l’establiment de mesures econòmiques i socials per fer front a l’emergència social i la crisi econòmica generada per la pandèmia de la COVID 19.
A més de la fusió de les dues mocions, aquest punt també va incorporar la proposta de tots els grups polítics del consistori de que totes les mesures es tindran en compte en els acords a incorporar en la versió inicial del Pla Municipal de Reactivació Econòmica i Social. Un Pla que es presentarà per treballar i consensuar en una Taula de diàleg per a la reconstrucció del Vendrell, que inclourà un representants de tots els grups municipals del Consistori, entitats socials, econòmiques i culturals, i amb el suport dels tècnics municipals, i la primera convocatòria de la qual està prevista per aquest mateix dijous.
L’objectiu d’aquesta Taula serà elaborar un Pla de xoc per superar la crisi derivada del COVID 19. I en una segona fase treballar per trobar nous sectors econòmics que puguin rebaixar la dependència del municipi del sector serveis, el més colpejat per la crisi, i que el faci més resistent davant de noves crisis com la climàtica i energètica, aprofitant la necessitat de millores socials i ambientals en la gestió́ dels residus, l’estalvi d’energia, l’habitatge assequible etc per crear ocupació́.
En aquesta Taula es portaran a debat propostes com ara són la creació d’una oficina d’atenció a la ciutadania, als treballadors autònoms i a les PIMES, en col·laboració amb l’Eina i Serveis socials; la creació de les bases de la subvenció per al lloguer d’habitatge a les famílies amb pocs recursos que viuen en immobles públics o privats de lloguer; l’establiment d’un nou Calendari del Contribuent que entri el vigor una vegada finalitzi l’estat d’alarma; la presentació́ al Ple de la corporació abans de la finalització de l’estat d’alarma d’un conjunt de modificacions o subvencions de diverses taxes per tal d’incorporar bonificacions. També que el govern municipal presenti en el proper Ple municipal l’articulat d’una línia de subvencions a favor de les PIMES i autònoms locals; que amb la finalització de l’estat d’alarma, amb la col·laboració de tots tipus d’entitats, es faci una campanya publicitària de crida a la ciutadania i de suport per tal de fomentar el consum de proximitat (km 0) i solidària al comerç local i de proximitat; col·laborar amb els recursos necessaris perquè̀ davant la situació sanitària del municipi es pugui facilitar la compra del material de protecció́ pel personal de l’Hospital comarcal i de la resta de centres de salut del municipi o crear una taula d’emergència sanitària, que compti amb representació́ tècnica municipal i política, dels treballadors dels centres sanitaris, de les residències per a gent gran del municipi, de les farmàcies i d’altres agents que tinguin incidència en la lluita contra el Covid-19 i de qualsevol altre incidència sanitària similar.

El ple va desestimar, per 11 vots en contra (Govern) 8 a favor (SP-ERC; Podem El Vendrell i Primàries Catalunya) i 2 abstencions (JxV) la proposta presentada pel grup municipal de SP-ERC sobre la gestió integral de les piscines cobertes del Vendrell.

El ple va aprovar per unanimitat la proposta presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya per a modificar el Reglament Orgànic Municipal en relació al vot telemàtic als plens i Comissions informatives, perquè es pugui utilitzar quan regidores i regidors es trobin en els supòsits com ara baixa, permís o situació assimilada per maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu o alguna raó de força major.

La proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per modificar el període de cobrament dels rebuts de l’aigua per tal que torni a ser trimestral va quedar rebutjada per 11 vots en contra (Govern), 9 abstencions (SP-ERC, JxV, Podem El Vendrell) i 1 vot a favor (Primàries).

La proposta presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell de reconeixement solidari i econòmic a tots els treballadors i treballadores de l’Hospital Asil de la Muntanyeta en la crisi sanitària de la COVID19 va quedar rebutjada per 11 vots en contra (Govern) i 10 vots a favor (Oposició).

La moció presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera va quedar rebutjada, després que el vot de qualitat de l’alcalde desfés l’empat de 10 vots a favor (Oposició) i 10 en contra (PSC+Cs) i 1 abstenció (AVP). El punt havia incorporat una esmena del grup de SP-ERC, que prèviament també va quedar rebutjada, amb el mateix resultat a les votacions.

La moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per demanar la dimissió immediata de la Regidoria de Policia i Protecció Civil va quedar rebutjada per 12 vots en contra (Govern+ Josep Mañé de SP), 7 abstencions (Resta de regidors i regidores de SP-ERC i JxV) i 2 vots a favor (Primàries El Vendrell + Podem El Vendrell).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell