L’Ajuntament del Vendrell ha celebrat avui al matí una sessió de ple extraordinària amb un sol punt a l’ordre del dia.

Amb 13 vots a favor (Govern + Junts pel Vendrell) i 8 en contra (Som Poble-ERC-AM + Primàries Catalunya + Podem El Vendrell), el Ple ha aprovat la indemnització de 2.495.412,91 euros a favor de la mercantil Escola de Música i Auditori Plaça Tívoli SL corresponent a les obres i altres elements executats en virtut del projecte complementari.

D’aquesta manera, es tanca l’expedient que es va iniciar el 2015 al declarar nul un acord de Ple de 29 d’abril de 2009, amb el qual s’aprovava una modificació del contracte inicial que suposava un sobrecost aproximat d’uns 35 milions d’euros.

El govern municipal ha justificat la convocatòria d’una sessió de ple extraordinària per aprovar aquesta indeminització per evitar un pronunciament del TSJC contrari als interessos de l’Ajuntament del Vendrell sobre el recurs d’apel·lació interposat per Escola de Música i auditori Plaça Tívoli SL relatiu a l’acord del plenari de data 30 de març 2015 de revisió d’ofici. Així mateix, l’adopció d’aquest acord en l’exercici pressupostari posterior suposaria retardar la necessària disponibilitat pressupostària que requereix, així com la meritació dels interessos de demora addicional.

Els grups municipals que han votat en contra ho han fet perquè han vist mancances a l’acord en relació a l’exigència de responsabilitats respecte a la modificació del contracte del 2009 i al fet que l’Escola Municipal de Música Pau Casals encara no té la llicència ambiental.

Sobre aquesta última qüestió, un dels acords que s’han aprovat és una reducció, a favor de l’Ajuntament del Vendrell, de 127.520,69 euros a la indemnització que pertocaria a la mercantil Escola de Música i Auditori Plaça Tívoli SL, per tal de poder realitzar de forma subsidiària les actuacions que pertoquin per tal d’obtenir la llicència ambiental, sense alliberar l’empresa d’aquesta obligació que té per contracte.

I pel que fa a l’exigència de responsabilitats, el govern ja ha demanat als Serveis Jurídics municipals l’elaboració d’un informe per tal de determinar si se’n poden derivar.©2019 Ajuntament del Vendrell