La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinària celebrada el 25 de novembre de 2019, va acordar iniciar l’expedient de contractació dels serveis de redacció del projecte d’obres, de direcció d’obres i de coordinació de seguretat per les obres d’implantació de la via ciclista urbana al municipi del Vendrell, entre la zona escolar i l’estació de rodalies del Vendrell, cofinançada mitjançant una subvenció FEDER.

Es va aprovar l’informe justificatiu del contracte i els plecs de clàusules administratives i econòmiques i de prescripcions tècniques particulars que han de regir la licitació mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària.

L’itinerari ciclista tindrà una longitud total d’uns dos quilòmetres, desenvolupant-se en carril bici i, en alguns trams, en vorera bici, principalment en aquells punts en què per seguretat viària dels ciclistes està recomanat que sigui així (interseccions no regulades per semàfors, rotondes). Es connectaria el casc urbà del municipi de costat a costat, comunicant l’estació de ferrocarril del Vendrell i l’estació d’autobusos amb l'accés a la via verda que arriba als nuclis de les platges, la zona escolar (equipaments escolars de primària i secundària, centres de formació especial, escola d'idiomes, centres de formació d'adults, centres de formació municipal) i la zona esportiva (pavelló d'esports, piscina municipal, complex esportiu), passant per altres equipaments d’interès, com són els Jutjats, i a prop d’altres, com les instal·lacions de la Seguretat Social i l'Eina (Edifici Camí Reial).

L'import total de la despesa és de 405.914,98 € i el cofinançament de l'actuació a través de la subvenció FEDER és al 50 %.©2019 Ajuntament del Vendrell