10 14 AbsentismeBullyingwDurant el curs 2018-2019 es van registrar 115 casos d’absentisme escolar repartits en 4 centres d’educació secundària del municipi (representen un 6,2%), respecte els 122 casos detectats l’any anterior. En acabar el curs i després de la intervenció coordinada dels professionals que formen part del projecte contra l’absentisme escolar la xifra es va reduir a un 2,3% (43 alumnes).

 

El terme absentisme escolar fa referència a la no assistència a classe de manera no justificada per part de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria (fins els 16 anys) al centre educatiu on està matriculat.

Es tracta d’un fenomen complex, ja que acostuma a ocultar problemàtiques socials molt més complicades que necessiten una intervenció coordinada dels professionals corresponents. Per aquest motiu es va crear la Comissió Municipal d’Absentisme escolar, i des de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell es va redactar un protocol amb la finalitat de garantir el compliment de l’escolaritat obligatòria al municipi del Vendrell, en el qual tots els organismes implicats actuen d’una manera conjunta i coordinadament per tal de buscar estratègies per a prevenir i disminuir l’absentisme escolar a secundària.

Les parts que intervenen en aquest projecte són els centres educatius, l’Àrea d’Educació i l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament del Vendrell, els Equips d’Atenció Psicopedagògica, els Serveis Socials Bàsics, la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra i Inspecció Educativa, i per descomptat les famílies afectades.

La intervenció que s’ha fet durant aquest curs passat ha aconseguit resultats molt positius i molt més satisfactoris que el curs anterior, però cal potenciar alguns aspectes clau: la conscienciació per part de les famílies i creació de noves estratègies en matèria de prevenció.

Per a aquest curs s’ha previst continuar amb la campanya de sensibilització sobre la importància d’anar a escola. Es posarà a l’abast dels alumnes i de les famílies uns tríptics informatius sobre les conseqüències de les faltes d’assistència i de com actua l’administració en cas d’absentisme escolar.

Un dels motius generalitzats que s’amaguen darrera dels casos d’absentisme són els conflictes entre alumnes.

En aquest sentit, hi juga un paper important el servei “Prou Bullying al Vendrell” que es va engegar l’any 2016. Un servei que vol donar resposta a qualsevol jove, infant i/o adolescent familiar o persona interessada que estigués o tingués coneixença d’estar en situació d’assetjament entre el seu grup d’iguals. El servei de “Prou Bullying al Vendrell” consisteix en facilitar una línia telefònica 633 336 220 amb aplicatiu de Whatts app, juntament amb un correu electrònic bullyingvendrell@gmail.com per tal que qualsevol persona pugui ser atesa. Si es requereix, també es pot quedar de manera individual i presencial en un espai neutre com és l’Espai Jove de Salut del Casal Jove del Vendrell.

Durant aquests 10 mesos de l’any 2019, el Servei Prou Bullying al Vendrell ha atès 8 trucades relacionades amb l’assetjament entre iguals de familiars que expressaven que els seus fills i filles estaven vivint situacions de malestar produïdes en context de centre escolar. D’aquestes 8 atencions telefòniques, 3 d’aquestes eren realitats fora del context del municipi del Vendrell. De les 5 atencions restants, 3 van derivar en cita presencial a l’espai de Salut del Casal Jove del Vendrell. Quant al nivell d’estudis escolars, 4 de les atencions eren alumnes de nivells de ESO i un de primària.

El contacte amb els centres educatius es realitza sempre i quan la família i el menor en concret ho desitgi, tot i que des del servei Prou Bullying al Vendrell es vetlla per la informació al centre corresponent, més enllà de creure important que des del servei es pugui informar a equips directius, la última paraula i decisió la tenen les persones i famílies que estan vivint aquesta realitats.©2019 Ajuntament del Vendrell