11 08 rdp canvis facturacio aigües 02wAigües de Tomoví, l’empresa mixta municipal que gestiona la xarxa d’abastament i sanejament del Vendrell, realitzarà a partir del gener de l’any vinent la facturació de forma bimestral i no trimestralment com fins ara.

La regidora del Servei d’Aigües, Camil·la Barnadas, ha explicat que l’objectiu principal d’aquest canvi és el d’aproximar la data de la factura a la data en què es pren la lectura del comptador i aconseguir, d’aquesta manera, poder controlar millor el consum d’aigua així com els imports que es facturen. Al mateix temps, el canvi permetrà tenir una resposta més ràpida davant de qualsevol incidència en la instal·lació, com, per exemple, fuites interiors o avaries del comptador.

Tant la regidora del servei com el gerent de l’empresa, Sergi Martí, han deixat clar que aquest canvi es farà sense alterar les tarifes, que seran les mateixes que les existents a l’actualitat, ja que els blocs tarifaris s’adaptaran a la nova periodicitat, sense que això suposi tampoc cap augment.

Això vol dir que si el mínim que es paga d’una factura actualment és de 33,82€ cada trimestre i que això a l’any suposa un import de 135,28€, el total que es pagarà a l’any en la facturació bimensual seran exactament aquests 135,28€ però repartits en 6 factures, corresponent als 6 bimestres que composen l’any i que suposa un import a pagar cada bimestre de 22,55€.

Així per exemple, per un habitatge de dues persones, prenent com a consum mig 21 m3, suposa un import total a pagar de 146,42€ anuals, repartits en 4 pagaments de 36,60€ a la facturació trimestral, i de 6 pagaments de 24,40€ a la nova facturació bimestral. Igual passaria per un habitatge de 3 persones, amb un consum mig de 30 m3, que suposaria un import total a pagar de 195,32€ anuals, repartits en 4 pagaments de 48,83€ a la facturació trimestral, i de 6 pagaments de 32,55€ a la facturació bimestral (aquests consums mitjos s’obtenen considerant un consum unitari per persona de 115 l/hab/dia).

El canvi de periodicitat de facturació s’està donant a conèixer als usuaris del servei a través d’unes cartes adjuntes a les factures del darrer trimestre d’aquest any 2018.©2019 Ajuntament del Vendrell