11 29 Rp Tarifa plana BASEwBASE-Gestió d'Ingressos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona, ha creat el Compte de Pagament Personalitzat, una eina que permetrà als contribuents agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar-ne el pagament en nou mensualitats sense interessos.

Les persones o empreses interessades en sol·licitar aquest nou servei de cara a l'any 2018 poden fer-ho fins al proper 31 de desembre via telemàtica a la web de BASE, www.base.cat, o a qualsevol de les seves oficines.

 

El Compte de Pagament Personalitzat inclou l'impost sobre béns immobles (IBI), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), així com les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, recollida d'escombraries, etc.), excepte la taxa pel subministrament d'aigua. Cada contribuent decidirà quins tributs li interessa agrupar o bé quins vol deixar a marge en el moment de l’alta del compte personalitzat.

Segons l’alcalde del Vendrell, la posada en marxa d’aquest nou servei dóna desposta a una petició que l’Ajuntament havia fet de forma reiterada a BASE en els darrers anys i que finalment s’ha pogut materialitzar. Martí Carnicer ha explicat que aquest Compte facilitarà tant a ciutadans com a empreses el pagament en determinats moments de l'any, sense que això suposi cap despesa addicional, atès que permet fraccionar la despesa total entre els mesos de febrer i octubre. En canvi, ha recordat que, per llei, quan algun ciutadà demana el fraccionament d’algun tribut a l’Ajuntament, aquest ha de cobrar interessos.

D'altra banda, tal com ha apuntat el Tècnic de Gestió Tributària de l'Ajuntament del Vendrell, Òscar Papiol,  es preveu que aquest nou Compte de Pagament Personalitzat contribueixi a evitar impagaments i, alhora, alleugereixi la tramitació administrativa a l’administració local en veure’s reduïdes, previsiblement, les peticions de fraccionament.

A més, el nou Compte de Pagament Personalitzat dota els sol·licitants de més control dels seus pagaments: permet rebre informació detallada del deute total, dels venciments previstos i de l'import de cadascun dels fraccionaments.
Les altes al sistema entren en vigor d’un exercici per l’altre. És a dir, les sol·licituds admeses fins a 31 de desembre començaran a pagar els tributs d’aquesta manera durant l’any següent. Les diferències del total d’un any per l’altre es liquiden els mesos de setembre i octubre.

 

El calendari del contribuent de l’Ajuntament 2018 ha estat recentment aprovat i ja es pot consultar al web www.elvendrell.cat.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell