02 21 plewEl Ple d’aquest dimarts 21 de febrer va aprovar la urgència de la inclusió d’un nou punt a l’ordre del dia, atesa la recent confirmació de la concessió d’una subvenció al projecte presentat per l’Ajuntament del Vendrell a la convocatòria dels FEDER, Recuperació i dinamització de l'espai públic i elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga com a elements estratègics de foment de l'activitat turística i econòmica.

S’ha confirmat que aquest rebrà una aportació del 50% per part de la UE del total dels 2,6 milions d’euros pressupostats fins al 2020. L’altre 50% l’aportarà l’Ajuntament del Vendrell.
El projecte té dos objectius centrals: recuperar i posar en valor els elements del patrimoni turístic de Coma-ruga, que impulsi de nou el seu atractiu i ajudi a desestacionalitzar la temporada turística, i crear un centre urbà a Coma-ruga, que ajudi a estabilitzar la població, a cohesionar-la socialment i que contribueixi a diversificar l’activitat econòmica. El punt va quedar aprovat per 18 vots a favor (Govern+ PxC+C’s+SSP+PP) i 3 abstencions (SP+ ERC).

Un altre punt destacat de la sessió d’ahir, i aprovat per unanimitat, va ser la proposta de millora de l’accessibilitat al barri de Torreblanca. Una proposta sorgida de la Xarxa Vendrellenca, i que el govern va sintetitzar per fer més eficient, d’acord amb l’entitat veïnal. Així, els acords adoptats pel Ple d’ahir són instar a l'òrgan competent de Transports de la Generalitat de Catalunya a Tarragona perquè replantegi la ubicació de la parada del servei de transport de viatgers per carretera, en direcció Barcelona, al barri de Torreblanca per tal de poder garantir les adequades condicions de seguretat vial per als usuaris, atenent a la normativa vigent. I en segon lloc, instar a l’Administració General de l’Estat a estudiar l’accés de vehicles pel barri de Torreblanca del Vendrell des de la Carretera N-340 direcció Barcelona, estudiant la creació d’un nou accés alternatiu.

Altres punts i acords de Ple

-El ple va donar compte del decret d’alcaldia núm.116 de data 26 de gener de 2017 de revocació de la delegació de la competència per a la imposició de sancions.

-El ple va donar compte de la nova composició del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catlaunya.

-El ple va aprovar la proposta de nomenament de regidors com a membres d’òrgans col·legiats i entitats depenents de l’Ajuntament, per 18 vots a favor (Govern+ PxC+C’s+SSP+PP) i 3 abstencions (SP i ERC).

-El ple va donar compte del canvi de denominació de Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) a Grup Municipal de Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCat).
-El Ple va aprovar la rectificació de la inscripció de la finca on es construirà el nou CAP a l'Inventari de Béns com a bé de domini públic (i no com a bé del Patrimoni Municipal del sòl com constava fins ara). El punt va rebre 19 vots a favor (Govern+ PxC+C’s+SSP+PP+ERC) i 2 abstencions (SP).
-El Ple va aprovar l’adhesió al conveni entre la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya per desenvolupar el Pla Extraordinari Assistència Financera Local 2017. D'acord amb el que es preveu en aquest Conveni, la Diputació avança el pagament del deute que la Generalitat té amb l’Ajuntament, per un import de 529.000 euros.
-El Ple va aprovar de forma inicial les bases per exposar a les sales La Fusteria i Portal del Pardo. Tot i que fins ara ja existien uns criteris per regular la participació dels artistes o entitats en aquests espais culturals, ara s’han volgut oficialitzar amb l’elaboració d’aquestes bases. Els dos punts es van aprovar per 19 vots a favor (Govern+ PxC+C’s+SSP+PP+ERC) i 2 abstencions (SP).
-El Ple va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 1P/2017 sobre partides de subvencions en el pressupost prorrogat, amb 13 vots a favor (Govern + C’s+PP) 3 en contra (PxC) i 5 abstencions (SSP, SP i ERC).

-El Ple va aprovar, per unanimitat, la proposta presentada pel grup municipal de Si Se Puede per realitzar un estudi econòmic per a la il·luminació de la via verda entre el Vendrell i Sant Salvador. En aquest sentit, la regidora d’Enllumenat va anunciar que la regidoria té encarregades dues valoracions econòmiques de diferents sistemes d’il·luminació d’aquesta via i que també ha fet consultes sobre la idoneïtat o no d’aquesta actuació a la regidoria de Medi Ambient.

-El Ple va aprovar, per unanimitat, l’esmena del govern a la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre el cobrament de l’Impost de Béns Immobles a les concessionàries d’autopistes. La moció aprovada constata que la bonificació de l’IBI per les empreses concessionàries de l’AP-7 va acabar l’any 2016 i que durant l’any 2017 l’Ajuntament del Vendrell farà efectiu el cobrament del 100 %. El text aprovat també demana a la Generalitat còpia de la informació que s’ha generat en relació a les autopistes i instar al govern central i al govern de la Generalitat a no prorrogar en cap cas ni les concessions ni els beneficis fiscals concedits a les empreses concessionàries d’autopistes.

-El ple va rebutjar la moció presentada pels grups municipals de Som Poble, Si Se Puede i Esquerra Republicana de Catalunya per a la denúncia i eradicació del transfuguisme a l’Ajuntament del Vendrell, amb 10 vots en contra (Govern+ PP), 9 a favor (SSP, SP; ERC, PxC + Víctor Pérez de C’s) i 2 abstencions (C’S).

-El Ple va aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya perquè l’Ajuntament del Vendrell impulsi l’ús del vehicle elèctric, que va incorporar textos del govern i de SP. Entre altres mesures, la moció destaca la implantació i instal·lació de punts de recàrrega elèctrica al Vendrell, determinant la ubicació segons els estudis tècnics que l’àrea de Mobilitat realitzi amb la col·laboració de Medi Ambient, i seguint les directrius del futur Pla de l’Aparcament. També que en els pressupostos dels exercicis 2017, 2018 i 2019 hi hagi una partida, que permeti las instal·lació anual de, com a mínim, un punt de recàrrega ràpida, aprofitant les ajudes que el Pla PIRVEC estableix al respecte o Revisar i adaptar, en la mesura del possible, els actuals vehicles de la flota municipal, que encara funcionen amb carburant de gasoil o gasolina, perquè ho puguin fer amb sistema híbrid i que es renovin al final de la seva útil.©2019 Ajuntament del Vendrell