02 20 rp subvencio ibi webAl BOPT i a la Base de Dades Nacional de Subvencions estan publicades les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a unitats familiars vulnerables al risc de pobresa i exclusió social, que es van aprovar per unanimitat en el ple extraordinari del 21 de novembre del 2016, a partir d’una proposta presentada per Sí Es Pot / Si Se Puede, que es va negociar amb el govern quan es van debatre les ordenances fiscals.

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment d’atorgament de subvencions a famílies del municipi amb pocs recursos amb la finalitat de contribuir al sosteniment d’un col·lectiu de persones, respecte de les quals concorren circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a habitatge habitual, tot garantint l’estabilitat i la seguretat dels residents amb menys capacitat econòmica.

Els citats ajuts subvencionaran l’import equivalent al 25% de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’habitatge habitual d’aquelles famílies, subjectes passius de l’impost, que tenen uns determinats ingressos en funció del nombre de membres de la unitat familiar.

Les sol·licituds es poden presentar al Servei d’Atenció al Ciutadà fins al 16 de març de 2017. Les bases reguladores i la instància de sol·licitud es poden trobar al web municipal:

http://www.elvendrell.net/tramits-i-gestions/tramits-municipals/146-sp-344/ajuts-subvencions-i-bonificacions/1191-subvencio-de-l-ibi-destinada-a-unitats-familiars-vulnerables-al-risc-de-pobresa-i-exclusio-social

El regidor de Serveis Socials, Rafel Gosalvez, ha explicat que es compta amb un pressupost de 50.000 euros (10.000 euros són aportats per l’Àrea de Gestió Tributària) per poder subvencionar l’IBI del 2015 amb un màxim de 125 euros per unitat familiar (aquest import podria disminuir si hi hagués molta demanda). Gosalvez ha remarcat que “es prioritzaran les unitats familiars amb més factors de vulnerabilitat”.©2019 Ajuntament del Vendrell