11 21 ple webAhir a la tarda, el ple de l’Ajuntament del Vendrell, en sessió extraordinària i per unanimitat, va aprovar les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a unitats familiars vulnerables al risc de pobresa i exclusió social.

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment d’atorgament de subvencions a famílies del municipi amb pocs recursos amb la finalitat de contribuir al sosteniment d’un col·lectiu de persones, respecte de les quals concorren circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a habitatge habitual, tot garantint l’estabilitat i la seguretat dels residents amb menys capacitat econòmica.

Els citats ajuts subvencionaran l’import equivalent al 25% de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’habitatge habitual d’aquelles famílies, subjectes passius de l’impost, que tenen uns determinats ingressos en funció del nombre de membres de la unitat familiar.

En data d’avui, les bases ja estan publicades al BOPT i quedaran aprovades de forma definitiva si en un termini de 20 dies hàbils no s’hi han formulat al·legacions.

Tots els portaveus van coincidir que es tracta d’un bon punt de partida, que es pot millorar, i van valorar el fet que hi hagin pogut participar tots els grups municipals per tirar endavant una proposta presentada per Sí Es Pot / Si Se Puede, que es va negociar amb el govern quan es van debatre les ordenances fiscals.

D’altra banda, també es van aprovar, per unanimitat, les bases generals per a l’atorgament de subvencions a escoles i entitats educatives membres del Pla Educatiu d’Entorn.©2019 Ajuntament del Vendrell