03-21 ple webAhir es va aprovar de forma definitiva el pressupost del 2016 que incorpora més inversions, més aportació als Serveis Socials i mesures d’eficiència en l’organització de l’Ajuntament.

En la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament del Vendrell, celebrada ahir, es va aprovar de forma definitiva el pressupost del 2016 amb la desestimació de les al·legacions presentades pels grups municipals SSP, PxC i SP i un particular, per no ajustar-se a dret segons un informe de l’interventor, i amb 11 vots a favor (PSC, CiU, ERC i PP), 7 en contra (PxC, SSP i SP) i 3 abstencions (C’s). El pressupost consolidat del 2016, el primer del mandat, és de 50,1 milions d'euros, un 1,2% més que el del 2015. Si es té en compte el pressupost d’Agües de Tomoví, que enguany per recomanació de l’interventor s’ha inclòs en el pressupost general de la Corporació, el pressupost puja a 54,7 milions d’euros. Segons ha explicat l’alcalde, amb el pressupost del 2016 es manté el rigor pressupostari, amb més amortització del deute, i s’inicia una etapa de polítiques lleugerament expansives que es tradueixen en un increment de les inversions, en una major aportació econòmica als Serveis Socials i en la incorporació de mesures que han de revertir en una millor eficiència en l’organització de l’Ajuntament.

També es va donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost general de la corporació del 2015, que s’ha tancat amb un resultat final positiu de 2,4 milions d’euros, una reducció d’1 milió d’euros en les despeses de funcionament corrent en relació al 2014, un estalvi de 3 milions d’euros superior al previst inicialment i una reducció del deute de més de 4 milions d’euros. Al següent enllaç del web municipal es pot consultar el resum de les dades de la liquidació del pressupost del 2015: http://www.elvendrell.net/images/stories/Ajuntament/pressupostos/2015/03-16_Liquidaci%C3%B315.pdf.

A part de tractar aquests punts relacionats amb la hisenda municipal, també es va arribar als següents acords:

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de la Política Ambiental i de Qualitat de les Platges, amb la qual l’Ajuntament del Vendrell està compromès amb el medi ambient i la qualitat dels serveis a les platges del municipi, mitjançant la coordinació i la col·laboració de tots els departaments municipals i agents implicats que treballen en la implantació d’un Sistema de Gestió Integrat Ambiental i de Qualitat, segons les normes ISO 14001:2004 i ISO 9001: 2008.

-Amb 9 vots a favor (PSC, CiU i ERC), 2 en contra (SP) i 10 abstencions (PxC, C’s, SSP i PP), es va aprovar la proposta de subrogació d’Acvil Aparcamientos, SL com a nova concessionària de l’aparcament subterrani de l’immoble situat entre els carrers del Doctor Güixens i de la Cerdanya, núm. 15, i l’avinguda de Jaume Carner, núm. 40.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal Si se Puede El Vendrell – Si es Pot el Vendrell per establir mecanismes de seguiment i control de l’execució i estat de les propostes aprovades pel Ple.

-Amb 18 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, SSP, SP i PP) i 3 abstencions (C’s) , es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal Si se Puede El Vendrell – Si es Pot el Vendrell d’inclusió de clàusules socials en la contractació pública de l’Ajuntament del Vendrell.

-En matèria de contractació pública, amb 11 vots a favor (PxC, C’s, SSP, PP i la regidora d’ERC) i 10 abstencions (PSC, CiU, el regidor d’ERC i SP), es va aprovar la proposta de Si se Puede El Vendrell – Si es Pot el Vendrell de sol·licitar a la Diputació de Tarragona una auditoria externa amb l’afegit del PP que, en el cas de no fer-ho aquest ens supramunicipal, encarregar-la a una empresa externa. I amb 9 vots a favor (PxC, SSP, SP i PP) i 12 abstencions (PSC, CiU, ERC i C’s), es va aprovar la moció de Som Poble-CUP-PA per a la realització d’un informe de l’interventor sobre la situació legal dels contractes i concessions de l’Ajuntament del Vendrell. El govern municipal va optar per l’abstenció perquè es dubtava sobre la viabilitat de les dues propostes, però si es votava en contra podia donar a entendre que es volgués amagar alguna cosa i, per això, va deixar a les mans dels grups de l’oposició la seva aprovació o rebuig.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada per l’equip de govern per a la millora de la connexió amb transport públic del Penedès Marítim amb l’aeroport de Barcelona – El Prat. Es demanarà al Departament de Territori i Sostenibilitat i Renfe (operadora del servei de Rodalies de Catalunya) que totes les circulacions de la línia R2Sud amb origen o destinació a Sant Vicenç de Calders, i altres circulacions regionals relacionades, s’aturin a l’estació del Prat de Llobregat i la validesa de bitllets integrats per poder arribar a qualsevol terminal de l’Aeroport de Barcelona – El Prat.

-Amb 3 vots a favor (PxC), 13 en contra (PSC, CiU, ERC, SSP i SP) i 5 abstencions (C’s i PP), es va rebutjar la moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per demanar a la Generalitat i al govern de l’Estat espanyol el canvi de requisits i barems per l’atorgament d’ajudes per tal de garantir una vida digna a les famílies en situació de desprotecció. Des del govern municipal es va explicar que alguns dels requisits que s’exposen en la moció ja no s’apliquen a l’hora d’atorgar ajuts per part de l’Ajuntament del Vendrell, com és el cas de no haver d’acreditar dos anys d’empadronament al municipi.

-Per unanimitat, es va aprovar una esmena del govern a la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre l’ampliació de l’horari de l’Oficina de Turisme de Coma-ruga. En concret, es va aprovar que a partir del 24 de juny hi haurà un punt d’informació a l’oficina de la Policia Municipal de Coma-ruga, que romandria obert tot l’any amb una ampliació de l’horari els caps de setmana, i iniciar la implantació de tòtems amb serveis informàtics d’informació les 24 hores del dia.

-Amb 11 vots a favor (PxC, C’s, SSP, SP i la regidora del PP), 1 en contra (el regidor del PP) i 9 abstencions (PSC, CiU i ERC), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per limitar l’acumulació de càrrecs polítics. El govern municipal es va abstenir per no compartir la redacció de la part expositiva i considerar que la compatibilitat de càrrecs polítics pot ser positiva i enriquidora.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per instar al Departament de Salut i al Sistema d’Emergències Mèdiques que el Vendrell disposi d’una unitat medicalitzada amb base al municipi.

-Amb 4 vots a favor (SSP i SP), 8 en contra (PxC, C’s i PP) i 9 abstencions (PSC, CiU i ERC), es va rebutjar la moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA en suport a la iniciativa legislativa popular per una no Llei del Sistema Educatiu de Catalunya. El govern municipal es va abstenir per no està d’acord amb el segon punt dels acords per instar al Parlament a debatre una nova Llei del Sistema Educatiu de Catalunya que derogui l’actual Llei d’Educació (LEC), demanant substituir-lo per instar la derogació de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) aprovada pel govern de l’Estat. Som Poble acceptava afegir aquesta petició del govern, però mantenint el text del segon punt dels acords que presentaven en la seva moció.

-Amb 12 vots a favor (PxC, C’s, SSP, SP i PP) i 9 abstencions (PSC, CiU i ERC), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA en contra del nou model de transport sanitari urgent. El govern municipal es va abstenir perquè, tot i qüestionar-se el model, no es disposa dels elements suficients per jutjar si el model és el més adient, el qual segurament es pot acabar d’ajustar. Per tant, es va instar a retirar a aquest punt a l’espera de tenir més detalls sobre aquest nou model, però Som Poble va dir que els regidors presents no tenien potestat per retirar-lo perquè la moció pertanyia a un grup de treball al qual no se li podia consultar aquesta petició, ja que s’havia fet poc temps abans de començar la sessió de Ple.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular d’impuls d’un pla de racionalització i modernització de gestió dels Recursos Humans a l’Ajuntament del Vendrell.

-Amb 6 vots a favor (PSC i PP), 12 en contra (PxC, C’s, ERC, SSP i SP) i 3 abstencions (CiU), es va rebutjar la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular en defensa de la Diputació de Tarragona i, per tant, de totes les Diputacions, Cabildos i Consells Insulars i en contra de la seva desaparició. Després d’exposar els motius respectius els diferents grups que hi van votar en contra, des del grup municipal del PSC es va explicar que el vot favorable responia a la important tasca que fa la Diputació de suport als municipis, malgrat que va trobar desafortunat el text expositiu. Aquest últim aspecte també es va posar de manifest des de CiU, però aquest grup municipal va abstenir-se perquè, tot i reconèixer la tasca de l’ens supramunicipal, aposta pel desenvolupament de la Llei de les Vegueries.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell