12-23 eina espai empresarialEl col·lectiu de gestories del Vendrell i l'EINA Espai Empresarial s'han reunit aquesta setmana per començar a planificar les fórmules perquè aquestes participin activament en el servei d'assessorament als nous empresaris que presta l'EINA. L'objectiu és aprofitar el bagatge professional d'aquests empresaris i que participin en l'atenció dels emprenedors que s'adrecen a l'EINA.

Expressades les queixes per part del col·lectiu de gestories sobre possibles conseqüències no desitjades en la carta de serveis a emprenedors de l'EINA i fetes les inspeccions pertinents, les dues parts han acordat mantenir un contacte estret per garantir que els serveis de l'EINA siguin en tot moment complementaris als serveis privats que presten les gestories i que, en cap cas, interfereixin en l'activitat econòmica d'aquestes. En la mateixa reunió s'ha fixat com objectius immediats integrar el col·lectiu de gestories en l'assessorament als nous empresaris de l'EINA, donant-se a conèixer i participant en la informació sobre els tràmits de constitució d’empreses i legalització d'activitats, tasca que realitzaran de manera desinteressada per tal de contribuir en la formació dels nous empresaris. Igualment, s'ha acordat centrar l'oferta formativa del Cicle Fem Empresa en els àmbits del màrqueting i vendes, i les noves tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), així com en la millora de les habilitats personals directives (networking, negociació, lideratge, etc.). Per últim, s'ha confirmat que en tot moment, degudament autoritzades, les gestories poden adreçar-se com a representants dels seus clients a l'EINA per tramitar qualsevol sol·licitud, així com confeccionar i presentar els plans d’empresa necessaris per l’obtenció de subvencions i crèdits. La voluntat de totes dues parts és deixar de treballar aïlladament en l'atenció als emprenedors perquè es pugui construir una relació de confiança i col·laboració entre ambdues parts en la creació i consolidació d'un teixit de petita i mitjana empresa sostenible al Vendrell.     



©2019 Ajuntament del Vendrell