Punts 1 i 2

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de la sessió anterior.

2. Assabentament de decrets de l'alcaldia.

Punt 3 - Donar compte del decret per conferir al regidor senyor Josep Mercadé Aloy la delegació de Pla de Barris.

Punt 4 - Proposta per constituir la Comissió de Delimitació Territorial de l'Ajuntament del Vendrell.

Punt 5 - Proposta d'aprovació provisional de les ordenances fiscals per l'exercici 2016.

Punt 6 - Proposta d'aprovació de les al·legacions presentades a l'estudi informatiu del projecte de connexió de la xarxa convencional amb la LAV Madrid-Barcelona en l'entorn de l'Arboç del Penedès.

Punt 7 -  Proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal de dotar de mitjans econòmics a les entitats protectores d'animals a la vila del Vendrell per al bon desenvolupament de les seves tasques.

Punt 8 i 9

8. Proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal de deixar sense efecte l'aplicació indiscriminada del cobrament de l'ordenança fiscal núm. 29 (taxa de guals) i de la seva retroactivitat. 

Aquest punt es debat en el punt de les ordenances.   

9. Proposta presentada pel grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadania del Vendrell de creació d'una comissió d'estudi de les taxes de brosses municipals.

Punt 10 - Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA en relació a la transparència de les retribucions dels càrrecs polítics.

Punts 11 i 12

Els punts 11 i 12 han estat retirats en el marc del debat de les ordenances.

Punt 13 - Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per reclamar el pagament de l'IBI en béns immobles propietat de l'església catòlica o de qualsevol altra confessió religiosa.

Punt 14 - Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per la constitució d'un organisme d'estudi, control i seguiment dels serveis municipals gestionats de forma indirecta.

Punt 15 - Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada "Garantia +55".

Punt 16 - 16. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya en motiu del 75è aniversari de l'assassinat del President Lluís Companys  i Jover. Justícia universal i memòria històrica.

Punt 17 - Moció presentada pel grup municipal Si Se Puede El Vendrell-Si Es Pot El Vendrell per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietats d'entitats financeres.

Punt 18 - Precs i preguntes.©2019 Ajuntament del Vendrell