03-10 ple 250En el Ple de caràcter extraordinari que va tenir lloc ahir al migdia, es va aprovar per unanimitat l’anul·lació l’acord de Ple de data de 29 d’abril de 2009 amb el qual es va aprovar la modificació de mutu acord de les condicions i paràmetres econòmics del dret de superfície constituït per a la construcció de l’Escola Municipal de Música Pau Casals (EMMPAC).

Cal recordar que l’any 2006 l’Ajuntament va adjudicar a Vicsan Torrembarra SA el dret de superfície per a la construcció de l’escola per un import de 4,6 M€ (IVA exclòs), amb un termini d’execució de 30 anys i un cost total, inclosos els interessos i el manteniment, de 9,9 M€. El 2009 es va modificar el contracte -per incloure treballs i equipaments no previstos en el contracte inicial- incrementant l’import fins a 6,4 M€, el termini d’execució a 35 anys i el cost total en 44,5 M€. El govern, segons els informes de la secretària i la interventora sobre l’anàlisi de l’expedient, va constatar que aquesta modificació donava com a resultat un increment desproporcionat de les quotes anuals acordades i que suposava un greu perjudici per a l’Ajuntament. En termes comparatius, mentre que el cost de l’obra es multiplicava per 1,4, el cost total per a l’Ajuntament ho feia per 4,5. A més, des del punt de vista formal, es va comprovar com a l’expedient de modificació de l’any 2009 es van ometre dos tràmits essencials: no hi constava cap informe del que era interventor municipal en aquell moment, que era obligat pels efectes econòmics que es causaven, ni tampoc no es va demanar informe a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, un tràmit que és obligat per llei quan la modificació és superior al 10% o a 6M€, com és en aquest cas.

Tenint en compte aquests antecedents, en el Ple del passat 30 de setembre es va aprovar iniciar els tràmits per declarar nul l’acord de Ple del 29 d’abril del 2009, obrir un tràmit d’audiència per a les parts implicades i acordar sol·licitar un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora. Un cop rebut el dictamen favorable d’aquesta Comissió, en el Ple d’ahir es va presentar la proposta per desestimar les al·legacions presentades per Vicsan Torredembarra SA, l’Escola de Música i Auditori Plaça Tívoli SL i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; per acordar la revisió d’ofici i declarar nul de ple dret l’acord de Ple de data 29 d’abril de 2009, i per iniciar el procediment per tal de determinar les indemnitzacions que correspongui satisfer com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

A més, amb 15 vots favorables (PSC, CiU, JpV, RNA i PP) i 5 en contra (PxC), es van aprovar dues propostes més: per una banda, la de la pròrroga del contracte de gestió dels serveis de les piscines municipals cobertes entre l’Ajuntament i Aquàlia i, per l’altra, la del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera al municipi del Vendrell. Sobre aquest darrer punt, es va explicar que es fusionaran les línies interurbanes d’autobús amb les urbanes i que en algunes zones s’introduirà el servei a la demanda. Tot plegat suposarà un estalvi econòmic important.

L’alcalde va excusar l’absència al Ple del regidor Jaume Piñol (JpV).©2019 Ajuntament del Vendrell