03-05 casa museu angel guimera 250El 3 de març del 2008, la Secretaria de Estado de Turismo va concedir a l’Ajuntament del Vendrell un préstec de 6 milions d’euros amb càrrec al Fons de Modernització d’Infraestructures Turístiques (FOMIT).

Aquest Fons tenia unes finalitats concretes :

-Rehabilitació i ampliació de la Casa Museu Àngel Guimerà.

-Renovació dels accessos a Sant Salvador.

-Renovació de l’avinguda de la Generalitat de Coma-ruga.

-Aportació al Pla de Barris.

Excepte la renovació dels accessos a Sant Salvador, el projecte de la qual s’està acabant de dissenyar amb la Diputació de Tarragona amb la previsió que no suposi cap despesa per a l’Ajuntament del Vendrell, la resta de propostes ja estan executades:

-a la Casa Museu Àngel Guimerà s’han dut a terme les obres de la planta baixa i primera planta i en aquests moments s’està treballant en la museïtzació. Està previst obrir portes el proper mes d’abril;

-a l'avinguda de la Generalitat de Catalunya de Coma-ruga, els treballs han consistit en la renovació i millora dels serveis públics d’aquesta via en el tram comprès entre el pont del ferrocarril i la carretera N-340, amb els quals s’ha millorat substancialment la imatge d’una
de les entrades a les platges del Vendrell,
-i amb l’aportació al Pla de Barris s’han fet obres de rehabilitació al nucli antic i accions de dinamització econòmica.

D’altra banda, gràcies a les millores en els projectes i a les aportacions a fons perdut d’altres administracions, el total de costos directes per l’Ajuntament del Vendrell han estat inferiors als previstos


Es per això que, d’acord amb la resolució de la Secretaria d’Estat, i considerant que es tracta d’una operació que no permet utilitzar els fons per altres inversions que no siguin les previstes inicialment, s’efectuarà una amortització anticipada de l’esmentat préstec per un import de 2,3 milions d’euros.

Per poder absorbir de forma progressiva la incidència d’aquesta amortització anticipada sobre la tresoreria municipal, s’ha formalitzat una pòlissa de crèdit de 1,8 milions d’euros amb la mateixa entitat financera a través de la qual es va rebre el préstec del FOMIT.©2019 Ajuntament del Vendrell