11-19_ple_webEn el Ple ordinari, celebrat el dimarts 19 de novembre, es va aprovar per unanimitat la moció presentada per l'equip de govern per demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat un increment del servei de la línia R4 a les estacions del Vendrell i Sant Vicenç de Calders per tal d'aconseguir un interval de pas de trens de 30 minuts a cadascuna. Per fer-ho, el consistori vendrellenc proposa la prolongació fins a Sant Vicenç de Calders del servei de rodalies procedent de Barcelona i que hores d'ara finalitza a Vilafranca del Penedès.

En la proposta, l'equip de govern destaca que l'estació del Vendrell sols rep el servei de rodalies de la línia R4 Sant Vicenç de Calders-Manresa. El servei de rodalies des de Sant Vicenç de Calders-el Vendrell cap a Barcelona ofereix, en dia feiner, entre les 7:32 h del matí i les 21:40 de la nit, un interval de pas de 60 minuts que no canvia en hora punta, i similars característiques en la tornada.

D'altra banda, l'estació de Sant Vicenç de Calders és un important nus ferroviari que rep servei de les línies de rodalies R4 Sant Vicenç de Calders-Manresa, R2sud Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França i de les línies regionals R13, R14, R15 i R16. Al servei de rodalies d'aquesta estació, la línia R2sud ofereix millor servei que la línia R4 en dia feiner, amb un interval de pas de 30 minuts al llarg de tot el dia. Les quatre línies regionals circulen combinades al llarg de tot el dia a l'estació de Sant Vicenç de Calders, oferint un interval de pas de 30 minuts pràcticament durant tot el dia.També es destaca que existeix un problema de coordinació horària de serveis entre els usuaris de la línia R4 a la seva arribada a l'estació de Sant Vicenç de Calders amb el servei de rodalies R2sud i les línies regionals, penalitzant així les comunicacions del Vendrell i rodalia amb municipis del Camp de Tarragona i municipis de la costa de la comarca del Baix Penedès i Garraf.

Aquesta situació s'agreuja durant la temporada alta, per la major aportació d'usuaris des de la línia R4, quan els trens circulen més plens i es donen situacions de saturació a l'estació de Sant Vicenç de Calders, que penalitzen l'intercanvi entre línies que no estan suficientment coordinades.

La línia R4 ofereix servei amb un interval de pas de 30 minuts entre Barcelona i Vilafranca del Penedès, però tan sols la meitat d'aquests trens continuen fins Sant Vicenç de Calders.
Cal dir que el Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell ja contempla l'increment del servei de rodalies de la línia R4 al seu pas per l'estació del Vendrell i de Sant Vicenç de Calders com un element clau per tal d'assolir els objectius de mobilitat sostenible del municipi. Aquests objectius es van incloure al Pacte per la Mobilitat del Vendrell, aprovat per la corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el 19 de març de 2013.

 

Alhora, per unanimitat, també es va aprovar una altra moció presentada per l'equip de govern per sol·licitar a ADIF la dotació dels equipaments necessaris a l'estació de Sant Vicenç de Calders per tal que puguin emetre bitllets vàlids per als usuaris de serveis de llarg recorregut que fan parada a la mateixa. Actualment, Sant Vicenç de Calders, que tot i ser un important nus ferroviari que rep servei de rodalies, regionals i trens de llarg recorregut, tan sols emet bitllets de trens de rodalies i trens regionals.

I és que encara que l'estació de Sant Vicenç de Calders presta servei de llarg recorregut, els usuaris que han de realitzar un trajecte amb origen aquesta estació, han de comprar el seu bitllet a les estacions més properes que estan equipades per emetre els corresponents bitllets de viatge, les estacions de Barcelona-Sants o de Tarragona. Aquesta és la mateixa situació dels usuaris que ja han comprat el seu viatge per via telefònica, però que han d'adquirir el bitllet a aquestes estacions perquè actualment des de l'Estació de Sant Vicenç de Calders no s'emeten.

El consistori considera que la carència d'un servei integral a l'estació de Sant Vicenç de Calders constitueix un greuge per als residents i treballadors del Vendrell i municipis dels voltants, així com pels visitants en temporada turística, sobretot tenint en compte la magnitud d'usuaris que fan transbordament a l'estació de Sant Vicenç de Calders procedents de rodalies i regionals.

En el mateix Ple es van prendre els acords següents:

- per unanimitat es va aprovar la proposta per donar conformitat a la documentació continguda a l'expedient per declarar com a bé cultural d'interès local l'immoble conegut com a "Villa Buenaventura" situat al barri marítim de Coma-ruga.

- amb 15 vots a favor (PSC, CiU, PP i JpV) i 5 en contra (PxC), es van desestimar les al·legacions de PxC i es va aprovar definitivament la modificació de l'article 29.1 del Reglament Orgànic Municipal en relació a la substitució de les actes del Ple en format escrit per un suport àudio de les intervencions dels regidors i regidores.

- per unanimitat, es van derogar els articles 3.1 i 6 de l'Ordenança Fiscal número 23, reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, a favor de les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.

- per unanimitat, es va aprovar l'expedient de modificació de crèdits entre partides de diferent grup de funció del Pressupost del 2013 per un total de 987,168,46 euros.

- amb 15 vots a favor (PSC, CiU, PP i JpV) i 5 en contra (PxC), es va aprovar la concertació de l'operació d'endeutament a llarg termini per finançar les obligacions de pagament abonades al mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals, per una quantitat resultant de 3.680.768,46 euros, una vegada descomptades les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya per un import de 1.880.699,36 euros sobre el total de 5.561.467,82 euros corresponent al deute a proveïdors.

- per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada per PxC per a la promoció dels productes de proximitat amb una esmena presentada per l'equip de govern en què es diu que la Regidoria de Promoció Econòmica intensificarà les campanyes per afavorir el comerç de proximitat i la venda de productes amb el distintiu "Venda de proximitat".

- amb 15 vots en contra (PSC, CiU, PP i JpV) i 5 a favor (PxC), es va rebutjar la proposta de PxC per endegar un pla urgent per a la neteja del municipi i una comissió de seguiment de la neteja del municipi. El govern va explicar que ja es disposa d'un pla de neteja i que, dins del Consell Municipal per la Convivència i el Civisme, ja hi ha una comissió que s'anomena "Programa Endreça" i que fa un seguiment de la neteja del municipi.

- amb 15 vots en contra (PSC, CiU, PP i JpV) i 5 a favor (PxC), es va rebutjar la proposta de resolució de PxC per aturar l'alta indiscriminada de la taxa de guals per part de l'Ajuntament sense proves de l'aprofitament del domini públic i perquè es retornin les liquidacions en què no es pugui demostrar tal aprofitament, així com la depuració de responsabilitats de tan mala praxi. El govern va reiterar que la revisió de la taxa ha servit per garantir l'equitat tributària i va explicar que s'han estimat un 22% del total de les al·legacions resoltes.

- i per unanimitat, es va aprovar la moció presentada per l'equip de govern sobre la gratuïtat de les autopistes al Baix Penedès.

L'alcalde va excusar l'absència del regidor Kenneth Martínez (PSC).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell