La sentència no qüestiona la taxa de guals

La sentència de 29 d'octubre de 2013 dictada per part del Jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, en relació al recurs contenciós administratiu interposat contra les liquidacions de la taxa de guals, només és d'aplicació en aquest cas concret.

 

La resolució judicial no qüestiona la validesa de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través del domini públic ni de la resta de liquidacions practicades.

L'Ajuntament del Vendrell, des de fa molts anys, ha aplicat de forma continuada aquesta taxa mitjançant l'aprovació de les ordenances fiscals, els padrons i les liquidacions corresponents, sense que s'hagin produït canvis normatius importants en relació al fet imposable del tribut.

Des del govern es valora la important col·laboració de la ciutadania amb l'Ajuntament del Vendrell per assolir una aplicació ajustada de la taxa. Liquidar la taxa a tots els ciutadans que fan ús de l'entrada de vehicles suposa aplicar el principi d'igualtat tributària, ja que hi ha molts veïns que de bona fe ja l'estaven tributant.

La revisió efectuada va donar lloc a la pràctica de 6.500 noves liquidacions. Contra aquestes s'han presentat 1.116 recursos de reposició, dels quals se n'han resolt 727 després d'analitzar cas per cas i prèvies inspeccions dels tècnics de Via Pública. En concret, s'han estimat 160 recursos, el 22% del total dels resolts. Aquesta regularització ha estat possible gràcies a la informació que els ciutadans han facilitat sobre la no utilització del domini públic i que ha permès resoldre la majoria de casos sense arribar a la via judicial.

L'Ajuntament del Vendrell analitzarà en detall el contingut i els efectes de la sentència, que no es pot recórrer per raó de la quantia, malgrat que hi ha sentències d'altres tribunals que confirmen la possibilitat de girar les liquidacions de la taxa en el cas que no s'hagi sol·licitat la preceptiva llicència.©2019 Ajuntament del Vendrell