07-16_ple_webEl Ple de l'Ajuntament del Vendrell celebrat el dimarts 16 de juliol, amb 14 vots a favor (PSC, CiU, PP i JpV) i 5 en contra (PxC), va aprovar de forma definitiva el Compte general del 2012 de la Corporació i els seus organismes autònoms (veure document adjunt). El resultat positiu de l'execució del Pressupost del 2012 posa de manifest que s'ha fet un seguiment dels objectius fixats per la mateixa Corporació per a la millora en la gestió dels recursos, que es reflecteix en un increment de l'eficàcia i de l'eficiència. També demostra una consolidació de les accions per aconseguir reduir l'endeutament i, alhora, garantir la prestació de serveis, que s'emmarca en una continuïtat en els esforços marcats en el Pla d'Ajust per garantir l'estabilitat de l'Ajuntament a llarg termini.

Així doncs, l'execució del Pressupost del 2012 s'ha ajustat a la previsió inicial, que ha obtingut un resultat positiu de 3,62 milions d'euros com a resultat d'una bona gestió dels ingressos i a la contenció de la despesa. Si es compara la liquidació del 2012 amb la del 2011 es pot comprovar que la gestió dels ingressos corrents ha permès incrementar la recaptació en un 10% i que, d'altra banda, la política de contenció de les despeses ha suposat poder reduir-les en un 19%. Això ha permès reequilibrar l'execució pressupostària i poder destinar 4 milions d'euros addicionals a amortitzar deutes. Pel que fa a l'endeutament de l'Ajuntament més el dels seus organismes autònoms i empreses municipals, el deute inicial s'ha reduït en 4,6 milions d'euros. Alhora, d'acord amb la normativa, s'ha subscrit un nou préstec per 23,7 milions d'euros. Durant els propers exercicis caldrà continuar amb l'estratègia de control i sanejament per tal de reduir més el deute. L'alcalde, Martí Carnicer, va destacar que "l'execució del Pressupost del 2012 ha estat totalment correcta i amb uns resultats millors dels previstos inicialment".

 

Sobre la resta de punts de l'ordre del dia del Ple:

- Amb 14 vots a favor (PSC, CiU, PP i JpV) i 5 vots en contra (PxC) es va aprovar de forma inicial la proposta de modificació de l'ordenança de mercats de venda no sedentària del Vendrell per tal d'adaptar-la a la nova normativa legal.

- Per unanimitat dels presents es va aprovar la moció del govern perquè l'operadora Renfe instal·li lavabos públics a l'estació de Sant Vicenç de Calders. En els darrers anys, Renfe ha procedit a l'arranjament d'aquesta estació en què es destaca la col·locació de dos ascensors per accedir a les vies i la modernització del vestíbul. Però s'ha constatat que en aquests moments l'estació no disposa de lavabos públics que, tradicionalment, es trobaven dins del bar. Ara, amb el tancament del bar, els usuaris de l'estació han deixat de disposar d'aquest servei públic molt necessari en un lloc tan concorregut on diàriament passen centenars de persones que utilitzen el tren com a mitjà de transport. Per això, es demanarà a Renfe que instal·li lavabos públics a l'estació de Sant Vicenç de Calders perquè tots els usuaris puguin disposar d'un servei bàsic i necessari en aquest punt neuràlgic del transport ferroviari català.

- I amb 12 vots a favor (PSC, CiU i JpV) i 2 abstencions (PP) es va aprovar la moció presentada pels grups del PSC, CiU i JpV de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social del Govern de l'Estat. L'estructura esportiva a Catalunya se sustenta gràcies a moltes persones que, de manera voluntària i altruista, fan que es pugui tirar endavant l'activitat diària de l'esport. Si bé algunes d'aquestes persones perceben compensacions econòmiques, les quantitats són molt baixes i ni de bon tros cobreixen les hores d'entrenament ni les despeses que ocasiona el desenvolupament de la seva activitat en l'entitat esportiva. En aquest sentit, les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que exigeixen la regularització i l'alta a la Seguretat Social de qualsevol persona amb qui els clubs mantinguin una relació laboral, estan posant en risc moltes entitats esportives d'esport base i amateur, ja que la majoria no poden assumir el cost que suposaria pagar les sancions i donar d'alta a tots els entrenadors, monitors i col·laboradors. Cal dir que, per parar una mica el cop, des de la Secretaria General de l'Esport va arribar a un acord provisional amb la Seguretat Social per a una moratòria de regularització voluntària fins al proper 30 de setembre. Per tot això, l'Ajuntament del Vendrell va aprovar demanar al Govern de l'Estat l'ampliació d'aquesta moratòria i a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de la legislació vigent. D'altra banda, es va acordar instar als grups polítics del Congrés dels Diputats i al Govern de l'Estat adoptar canvis legislatius que recullin la singularitat dels col·laboradors de les entitats esportives, així com també als grups polítics del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a fer el mateix amb l'objectiu de valorar noves modalitats contractuals amb un règim especial de cotització a la Seguretat Social. La portaveu del PP va explicar l'abstenció del seu grup pel fet que té coneixement que ja s'estan buscant solucions en negociacions entre altres administracions superiors.

En aquests darrers dos punts els cinc regidors de PxC es van absentar de la Sala de Plens.

Respecte a una proposta de resolució presentada pel grup municipal a l'oposició, PxC, per desallotjar un assentament il·legal a Coma-ruga, l'equip de govern (PSC, CiU, PP i JpV) la va rebutjar per trobar-la fora de context perquè sobre aquest tema l'Ajuntament ja hi ha actuat i s'hi està treballant per resoldre-ho de la millor manera possible, tal com es va explicar recentment a través dels mitjans de comunicació.

D'altra banda, es va incorporar per urgència un nou punt a l'ordre del dia per donar compte al Ple de l'informe de la Intervenció municipal en relació amb el Reial Decret Llei 8/2013 de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers, en el qual s'informa a l'administració central que el deute de l'Ajuntament a proveïdors a data de 31 de maig de 2013 és de 4,5 milions d'euros. També s'informa que el deute de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament del Vendrell a data de 31 de desembre de 2012 és de 4 milions d'euros. Per tant, el proper mes d'octubre l'Ajuntament podria disposar de 4,5 milions d'euros per poder pagar proveïdors i, com que el Reial Decret també s'adreça a les administracions autonòmiques, també hi hauria un ingrés de 4 milions d'euros corresponent al que la Generalitat deu a la corporació vendrellenca. D'aquesta manera, l'efecte de l'aplicació del Reial Decret Llei 8/2013 per a l'Ajuntament del Vendrell al 2013 seria de 0,5 milions d'euros.

L'alcalde va excusar l'absència dels regidors Kenneth Martínez (PSC) i de Joan M. Diu (CiU).

Presentació del Compte general del 2012©2019 Ajuntament del Vendrell