04-18_PlewEn el Ple ordinari celebrat avui a la tarda a l'Ajuntament del Vendrell, s'ha arribat als següents acords:

-Per 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 abstencions (PxC), s'ha aprovat la proposta d'adhesió al servei de mediació d'assegurances de l'Associació Catalana de Municipis.     Aquest servei va néixer amb l'objectiu de donar una resposta als municipis en l'àmbit assegurador i gestió del risc, centrant-se inicialment en la cobertura de responsabilitat civil ja que els ajuntaments tenien dificultats en aconseguir una pòlissa específica de l'administració local amb les millors cobertures i el preu més ajustat. Actualment, ja hi estan adherits més de 300 ajuntaments, consells comarcals i diputacions i aquest fet ha possibilitat aconseguir preus més reduïts i millors cobertures.

-Amb 16 vots en contra (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots a favor (PxC), s'ha rebutjat la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per a què l'Ajuntament insti les entitats financeres moroses a pagar les quotes de les comunitats als propietaris. PxC sol·licitava que l'Ajuntament assessorés, orientés i posés els recursos humans i mitjans materials necessaris per donar suport a les comunitats de propietaris i de veïns afectades per la morositat i impagament de les quotes comunitàries per part de les entitats creditícies i mitjanciés amb la seva autoritat moral per instar aquestes entitats deutores a satisfer les quotes. I també que l'Ajuntament publicités i anunciés públicament a la ciutadania el servei d'assessorament i mediació a les comunitats de propietaris perquè puguin beneficiar-se'n. Des del govern s'ha deixat clar que l'Ajuntament no té competència en el tema que proposa la moció, tal i com la mateixa PxC ha reconegut públicament, ja que aquesta problemàtica s'ha de resoldre en el marc del dret civil i no administratiu.

-Amb 16 vots en contra (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots a favor (PxC) s'ha rebutjat la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per activar un protocol d'actuació per eradicar les bandes llatines del nostre municipi. PxC proposava en la moció sol·licitar als Mossos d'Esquadra l'elaboració d'un mapa de risc per conèixer els principals llocs de reunió de les bandes llatines i un cens per fitxar als diversos grups que operen a la ciutat, així com els membres que les integren; dotar d'un protocol d'actuació complet i formació específica a la Policia Local per combatre aquest tipus de delinqüència i dotar a la Policia Local de tots els mitjans materials i humans necessaris per dur a terme les actuacions necessàries per eradicar aquestes bandes de la nostra ciutat.
El govern ha justificat el seu vot en contra assegurant que al Vendrell no existeixen bandes llatines i explicant que el succés al què fa referència PxC correspon a un fet aïllat i que aquest no suposa que exiteixin bandes organitzades al nostre municipi. Tot i això, des del govern s'ha manifestat que a través de la mesa de coordinació, la Policia local i els Mossos d'Esqusadra estan amatents a qualsevol problemàtica de seguretat que sorgeixi al municipi. Per últim, el govern ha denunciat que amb aquest tipus de mocions PxC fa alarmisme social.

Un cop votat aquest punt del Ple, els cinc regidors de PxC s'han absentat de la sessió per mostrar la seva disconformitat amb el criteri de l'alcaldia a l'hora que els grups municipals puguin presentar mocions al ple.

-Amb 14 vots a favor (CiU, PSC, JpV) i 2 vots en contra (PP), s'ha aprovat la moció presentada per l'Alcalde per mostrar el rebuig a l'actual text de l'Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local presentat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Segons la moció, aquest text contempla mesures que afecten greument l'autonomia local i atempten contra l'equilibri territorial. En concret, segons la moció, les Administracions Locals suposen el 13% de la despesa pública global i representen només el 4'1% del deute públic. Per tant, segons la moció, si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de l'Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el 65'9% del deute públic mentre que les CCAA tenen el 33 % i el 15'9 % del deute públic global. En la moció també es demana que qualsevol reforma de l'Administració Local es faci amb un consens ampli, lleialtat institucional i sense estigmatitzacions fàcils. I alhora es sol·licita que es promogui una reforma de l'Administració local en l'àmbit competencial, però també d'un marc de finançament just i suficient.

-Per 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) s'ha aprovat la moció presentada per l'Alcalde per donar suport al posicionament del Consell d'Alcaldes sobre els peatges al Baix Penedès. En concret, es demana al Ministeri de Foment i a la Generalitat de Catalunya la gratuïtat dels peatges de les autopistes Ap-7 i C-32 pels trànsits interns de la comarca mentre no es desdobli la carrera N-340. En aquest document també es demana al Govern de la Generalitat un estudi de mobilitat del Baix Penedès.

-Amb 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) s'ha aprovat la moció presentada per l'Alcalde per donar suport a la Unió de Pagesos i propietaris afectats pel projecte de condicionament de la carretera C-51 al Vendrell-Valls. Com s'ha recordat, des de l'any 2009, aproximadament, unes 345 finques dels municipis de Valls, Puigpelat, Alió, Vila-rodona, Rodonyà, Albinyana i La Bisbal del Penedès tenen les seves explotacions compromeses per aquest projecte constructiu. I tot i haver estat considerada una obra millora de gran interès pel desenvolupament econòmic del nostre territori, ha patit importants retards en tot el procés de la seva gestió. La moció aprovada insta al Govern de la Generalitat que pagui les indemnitzacions pendents i els interessos que la Generalitat hagi contret amb cada persona expropiada per les obres de la carretera C -51, per no haver efectuat el pagament dins del termini legal, i liquidi el tràmit de Mutus Acords amb els propietaris en els trams de la Carretera on restin pendents. Així mateix, sol·licita que tingui en compte la demanda dels propietaris de finques ocupades temporalment, no expropiades, perquè reclamen tenir la garantia que les recuperaran tal i com estaven abans de l'ocupació i que en els pressupostos del 2013 hi hagi habilitada la partida per pagar als expropiats de la C-51. Indemnitzacions que no tant sols han d'estar incloses en el pressupost 2013, sinó que, segons demana la moció, s'han de fer efectives dins el primer semestre, ja que els afectats fa quatre anys que els hi van prendre la finca.©2019 Ajuntament del Vendrell