12-18_PlewEn el Ple ordinari celebrat ahir a la tarda a l'Ajuntament del Vendrell es va aprovar inicialment, i per unanimitat de tots els grups polítics, la Modificació Puntual n. 45, referida a l'àmbit del sector del Pla General n. 20 "La Muntanyeta Nord", per tal de passar de l'ús urbanístic residencial i industrial a l'ús totalment terciari.

Aquest acord incorpora diversos criteris, com, per exemple, que el deure de conservació de les obres d'urbanització anirà a càrrec de les persones propietàries, agrupades legalment com a Junta de Conservació, fins que l'àmbit no tingui consolidada l'edificació en dues terceres parts. A aquests efectes, s'estableix un termini inicial de cinc anys, comptats a partir de la recepció total de les obres d'urbanització i prorrogable per acord municipal, per un període màxim de cinc anys més, si a la seva finalització no s'ha arribat al grau de consolidació de l'edificació indicat. Un altre dels criteris aprovats en aquesta modificació és que, per tal que la relació entre l'ús residencial existent i el comercial que es proposa no sigui tan directa, es prevegi un vial que separi els dos usos. La Modificació Puntual quedarà exposada al públic durant un mes perquè les persones interessades la puguin consultar i hi puguin presentar al•legacions si ho consideren oportú.

Un altre dels punts aprovats amb el consens de tot el consistori va ser l'aprovació del mapa de capacitat acústica del Vendrell. Aquest estableix la zonificació acústica del municipi i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixa el nivell d'immissió màxim permès a cada zona durant un període de temps determinat i, per tant, la qualitat acústica del territori.

Dos dels punts del Ple d'ahir van donar compliment al Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. En concret, per unanimitat, el Ple de l'Ajuntament del Vendrell va acordar establir que la jornada general del personal al servei de l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms sigui de 37,5 hores setmanals, amb una equivalència anual de 1.650 hores, i que la jornada especial de 40 hores setmanals tingui una equivalència de 1.760 hores anuals. També va quedar aprovat que al personal que realitzi una jornada anual inferior a aquesta jornada general, o a la jornada especial de 40 hores setmanals, si s'escau, li serà assignada nova jornada amb adaptació horària segons annex de calendari i horaris. D'altra banda, el Ple va suspendre i deixar sense efecte l'Acord Regulador de Condicions de Treball i el Conveni Col•lectiu, en tot allò que contradigui o s'oposi a les previsions contingudes als preceptes legals en l'acord. Tot aquest conjunt d'acords, segons el regidor de Personal, han estat consensuats amb els representants sindicals del personal de l'Ajuntament.

Així mateix, i també com a conseqüència del Reial Decret Llei 20/2012, el Ple va acordar per unanimitat declarar com a crèdits no disponibles la quantitat corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre del personal al servei del sector públic. L'afectació d'aquests crèdits serà per fer aportacions a plans de pensions.

També en relació amb l'àmbit econòmic, en la sessió d'aquest dimarts es va aprovar definitivament les ordenances fiscals per a l'any 2013, així com es va acordar desestimar les al•legacions presentades. Aquest punt de l'ordre del dia es va aprovar amb els 16 vots a favor de l'equip de govern i els 5 vots en contra del grup de PxC, que considera abusiu l'increment fiscal. El regidor d'Hisenda va recordar que són unes ordenances per garantir els serveis públics municipals i donar compliment al Pla d'Ajust.

En concret, les ordenances aprovades, que ja es van presentar el passat mes d'octubre, afegeixen dos apartats a l'Ordenança número 10, referent a la taxa de subministrament d'aigua. D'una banda, s'afegeix una tarifa de fuita, en el sentit que el servei aplicarà una reducció en la factura de l'aigua que consistirà a eliminar el quart bloc de tarificació en els supòsits de fuita. De l'altra, s'afegeix una tarifa social que consistirà que, en aquells casos de necessitat manifesta determinats per Serveis Socials, el servei aplicarà una reducció en la factura d'aigua que consistirà a aplicar tot el consum generat en el primer i segon bloc, no sobrepassant mai aquest segon bloc.

En l'apartat de mocions, el Ple va aprovar la moció presentada pels grups de PSC, CiU i JpV en defensa del model d'immersió lingüística a l'escola, amb 19 vots a favor (PSC, CiU, JpV i PxC) i 2 en contra (PP). En concret, la moció posa de manifest el rebuig rotund a l'esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa, que no reconeix i no accepta el model d'immersió lingüística, així com a la voluntat recentralitzadora, uniformitzadora i segregadora del govern del PP i del ministre Wert. La moció també reclama un gran acord social i polític; donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti a terme per defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola, i instar el Govern a continuar aplicant la Llei d'Educació de Catalunya (LEC).

Una altra moció aprovada ahir, aquesta per unanimitat i a proposta de tot el consistori, va servir per declarar el Vendrell vila activa en la prevenció dels desallotjaments i en l'atenció després de la seva realització i per mostrar la solidaritat amb les famílies afectades. El Ple també va acordar demanar a Ofideute afegir al conveni subscrit que les línies que cal treballar en la mediació en els casos de possibilitats de continuació de pagaments reduïts siguin les carències en l'amortització o una quita sobre el total del deute i, en els casos d'impossibilitat de pagament, que les línies per treballar siguin la dació o la condonació amb el lloguer social per 5 anys com a mínim o l'opció a recompra de l'habitatge. El Ple també va acordar demanar, conjuntament amb el Consell Comarcal, una citació als directors de les entitats que treballen al municipi perquè posin a disposició, de forma urgent, a través dels seus superiors, part dels milers d'habitatges tancats i que, amb un lloguer adequat als ingressos o subvencionat per a les famílies sense ingressos per a un temps no menor de 5 anys i amb revisions en casos, siguin destinades exclusivament als casos de les famílies desallotjades o desnonades que no han arribat a cap acord amb l'entitat i que, per tant, han fet que aquestes famílies passin a l'exclusió social i a ocupar les llistes d'espera dels ja saturats Serveis Socials (municipals), els quals no disposen d'habitatges socials per atendre aquestes famílies i per evitar la imatge dels pisos pastera contra la qual tant s'ha lluitat.

La moció presentada sobre el mateix tema per PxC va quedar desestimada per 16 vots en contra i 5 a favor. El govern no va estar d'acord amb dos dels punts de la moció. D'una banda, PxC demanava que l'Ajuntament acordés retirar els fons de les entitats financeres que practiquin desnonaments de la residència habitual de persones empadronades en el nostre municipi, tancar els comptes bancaris oberts en aquests bancs o caixes i deixar d'operar amb aquestes entitats. El primer tinent d'alcalde, Martí Carnicer, va explicar que aquesta condició és d'impossible compliment per part de l'Ajuntament del Vendrell, ja que no disposa de fons en cap entitat bancària, atesa la delicada situació econòmica. D'altra banda, el segon punt en desacord és el que demanava instar la Policia local del Vendrell perquè deixi de donar suport a la comitiva judicial en els desnonaments. Aquesta mesura, segons Carnicer, suposaria instar els agents de la Policia local a cometre una il·legalitat, ja que estarien incomplint l'ordre d'un jutge.

Per últim, el Ple va desestimar per 16 vots en contra (PSC, CiU, PP JpV) i 5 a favor (PxC) la moció de PxC que demanava la continuïtat d'un registre civil de gestió totalment pública i gratuïta per defensar les competències municipals en la celebració de matrimonis civils. El govern va argumentar el seu vot en contra atenent que la moció fa referència a un esborrany d'un avantprojecte de llei que té moltes més raons objectables que les previstes en la moció de PxC.©2019 Ajuntament del Vendrell