Què és i per a què serveix?

És un certificat/ informe en el qual s'especifiquen les dades tributàries, cadastrals o de recaptació que consten a l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que sigui titular de la finca.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Original i fotocòpia de l'escriptura de propietat de la finca a consultar o còpia simple.
5. Plànol de situació (el facilita el SAC)
6. Justificant de pagament de la taxa

Quina normativa regeix?

- Accediu a l'ordenança fiscal número 26 de Taxa de Documents Administratius.

Quin preu té?

- El preu es pot consultar a l’article 6 de l’ordenança fiscal número 26 de Taxa de Documents Administratius, concretament el punt 4t de l’apartat DOCUMENTS AMB REFERÈNCIA AL SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ.  

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell


Presencialment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Entre 7 i 10 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat/ informe cadastral, de recaptació, tributari.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei de Recaptació.
Departament de Cadastre.
Gerència territorial del Cadastre de Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable

On es pot trobar més informació?

Certificat de béns
Certificat d'incoació d'expedient en tràmit de Gestió Cadastral
Certificat de deutes

Observacions

*Al ser l'Ajuntament del Vendrell un Punt d'Informació cadastral (PIC), es poden sol·licitar certificats cadastrals (relatius a dades, i descriptius i gràfics) de tots els municipis del país. En aquests casos s'haurà de presentar la mateixa documentació indicada a l'apartat "Quins documents s'han de presentar?"

- Certificat amb contingut de dades tributàries (relatiu a una finca: referència cadastral, situació de la finca i percentatge de titularitat)
- Certificat relatiu a les dades cadastrals (a més: superfície, tipologia i valor cadastral de la finca), inclòs el negatiu (conforme no s'és propietari de cap bé immoble)
- Certificacions cadastrals descriptives i gràfiques referents a un immoble urbà o parcel·la rústega. Quan a la certificació cadastral s'incorporin dades de finques llindants s'incrementarà la taxa segons el que marquin les ordenances fiscals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de certificat o informe

Autorització per dades cadastrals

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell