Què és i per a què serveix?

Les persones amb mobilitat reduïda i que hagin sol·licitat un gual, podran demanar l'exempció de la taxa sempre que compleixin uns requisits.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà amb mobilitat reduïda que compleixi els requisits establerts en l'apartat d'observacions.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Volant d'empadronament (el facilita l'Ajuntament)
4. Original i fotocòpia de l'escriptura de propietat on consti el garatge o la plaça d'aparcament (en cas que la persona interessada no consti a l'ajuntament com a titular del garatge o plaça d'aparcament)
5. Original i fotocòpia del certificat conforme presenta un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
- Comunicació de la resolució mitjançant carta certificada o notificació electrònica.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència de gual: alta
Llicència de guals: baixa
Targeta d'aparcament de transport particular o col·lectiu per a persones amb disminució
Targeta d'aparcament provisional de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Observacions

Requisits per poder gaudir de l'exempció de la taxa per llicència de gual:

* Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
* Constar com a titular del garatge o plaça d'aparcament.
* També serà d'aplicació la bonificació en el supòsit que la persona amb minusvalidesa convisqui amb el titular de l'immoble.
* Tenir la residència habitual en l'habitatge on està ubicat el garatge o la plaça d'aparcament.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell