Què és i per a què serveix?

Els titulars que tinguin la seva residència habitual en un habitatge que està subjecte al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI), podran disposar d'una bonificació, si tenen la condició de família nombrosa o monoparental.
El percentatge de la bonificació està condicionat a la base liquidable dels ingresos familiars i al nombre de fills.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol titular d'un habitatge que tingui la seva residència habitual en el mateix i la condició de família nombrosa o monoparental. També tindran dret a la bonificació les famílies que tinguin dos fills i una persona discapacitada al seu càrrec.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud especifica.
2. Original del document d'identitat del sol·licitant.
3. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent (tots els individuals o la cartilla familiar).
4. Original i fotocòpia de la declaració de la renda de la unitat familiar.
5. Volant d'empadronament familiar històric (el facilita l'Ajuntament).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

La sol.licitud i la presentació de l’esmentada documentació haurà d’efectuar-se fins al 28 de febrer de l’any en curs per al qual se sol·liciti la bonificació; en cas contrari, la bonificació tindrà efectes al següent exercici.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                        
Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

 Temps de resposta

Durant l'exercici en curs

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Comunicació de la resolució mitjançant carta certificada o notificació electrònica.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenció Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Informació general sobre l'IBI
Bonificació de l'IBI als Habitatges de Protecció Oficial ( VOP)

Observacions

*Podran beneficiar-se de la bonificació totes les famílies que, en data 1 de gener de l'exercici en curs, tinguin la condició de família nombrosa o monoparental i que facin la sol·lucitud fins el 28 de febrer de l'any què se sol·licita la bonificació.

Disposició per la qual es prorroga la vigència del reconeixement i dels títols de família nombrosa i monoparental expedits per la Comunitat Autònoma de Catalunya

* Poden sol·licitar aquesta bonificació els subjectes passius que tinguin el seu habitatge habitual en aquest terme municipal i que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa o monoparental en la data de meritament de l’impost, i comptin amb unes rendes inferiors a 40.000€ anuals a la unitat familiar.

*Per gaudir de beneficis fiscals serà requisit imprescindible que l’ obligat tributari al moment de presentar la corresponent sol·licitud, es trobi al corrent de pagament de totes les exaccions municipals.

* La sol.licitud de bonificació ha de ser de l'habitatge habitual, és a dir, aquell que figura com a domicili del titular a efectes del padró municipal d'habitants.

D’acord al disposat a l’Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, en el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als apartats a) a f) de l’article 5, a un immoble o al subjecte passiu de l’IBI corresponent al mateix, únicament s’aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de bonificació de l'Ibi a les families nombroses/monoparentals

Model d'autorització

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell