Què és i per a què serveix?

L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es fa efectiu al moment de recollir la llicència d'obres concedida.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que tingui sol·licitada una llicència d'obres i compleixi algun dels requisits per optar a la bonificació o exempció.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Original del document identificatiu de la persona interessada.
3. Original i fotocòpia de la carta notificadora de la concessió de la llicència d'obres.
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)
Consulteu l'apartat d'Exempcions.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any 

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al recollir la llicència.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei d'Obres.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan de govern que ha dictat la resolució.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres menors: arranjament de façanes d'edificis

 

 

 

Consulteu horaris

©2019 Ajuntament del Vendrell