Què és i per a què serveix?

El ciutadà que és titular d'un habitatge de Protecció Oficial podrà sol·licitar una reducció del 50% de l'import corresponent a l'Impost de Béns Immobles, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la qualificació definitiva.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà titular d'un habitatge de protecció oficial.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona titular
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Original i fotocòpia de l'escriptura de compra-venda o còpia simple.
5. Original i fotocòpia del certificat de "qualificació definitiva d'habitatge de protecció oficial de promoció privada", lliurat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

3 anys a partir de l'atorgament de la qualificació definitiva.

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

 Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol.licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Comunicació de la resolució mitjançant carta certificada o notificació electrònica.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenció Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Informació general sobre l'IBI
Bonificació de l'IBI a les famílies nombroses

Observacions

* La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, es podrà efectuar en qualsevol moment anterior a la finalització del període corresponent a la mateixa, és a dir abans dels 3 anys, i tindrà efectes, si escau, a partir del període impositiu següent al de la sol·licitud.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell