Què és i per a què serveix ?

Una llar compartida és un allotjament turístic on el titular cedeix habitacions i comparteix l'habitatge amb terceres persones a canvi de diners i per una estada igual o inferior a 31 dies.

És important ressaltar que: 

  • El titular (sempre persona física) pot ser el propietari de l'habitatge o una persona expressament autoritzada per aquest. El titular ha de residir efectivament a l'habitatge i estar-hi empadronat.
  • No està permès el lloguer  turístic d’habitacions si el titular està absent.

Qui ho pot demanar ?

El propietari de l’habitatge.

Requisits

  1. Les llars s'han de compartir en condicions de disponibilitat immediata, han d'estar suficientment moblades i dotades dels aparells i dels estris necessaris amb la finalitat de prestar un servei d'allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, i tot en perfecte estat d'higiene.

  2. Les llars no es poden ocupar amb més places de les que indiqui la cèdula d'habitabilitat i, en qualsevol cas, la capacitat màxima de places per persones usuàries turístiques és de 4 en total.

  3. Les persones usuàries s'allotgen en habitacions. Se'ls ha de garantir l'ús privat i hauran d'estar independitzades mitjançant una porta. No és possible destinar les sales d'estar a dormitori.

  4. Les llars compartides han d'exhibir en un lloc visible i fàcilment identificable per a les persones usuàries la comunicació del NIRTC i la capacitat màxima d’usuaris admesos. També han d’indicar el NIRTC en la seva publicitat.

Les llars que encara no disposin del NIRTC, transitòriament, han de suplir-ne l'exhibició amb la comunicació del número provisional al qual es fa referència a l'article 121-1.2 del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya.

Quins documents s’han de presentar ?

Formulari d’iniciar l’activitat de llar compartida

Quina normativa regeix ?

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. (DOGC núm. 3669 publicat el 03/07/2002)

Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya. (DOGC núm. 8195 publicat el 06/08/2020)

Ordenança Fiscal número 13: Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.

Quin preu té?

200 € per alta, baixa o modificació de dades segons l’Ordenança Fiscal número 13.

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment, sempre abans d'iniciar l'activitat.

Com i on es pot presentar?

Telemàticament al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Llars-compartides

On es pot trobar més informació?

Per poder saber com està l’expedient podeu trucar al 977166448 o enviar un correu electrònic a activitatselvendrell@elvendrell.net

©2019 Ajuntament del Vendrell