Què és i per a què serveix?

De conformitat amb els articles 13.1.c) i 29 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
(DOGC 5419 – 13.7.2009) i d'acord amb el que determina l'article 95 del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, estan subjectes a llicència municipal:

a) Els establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives de caràcter permanent que no estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia d'acord amb l'article 124 del REPAR.
b) Els establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives no
permanents desmuntables.
c) Els establiments de règim especial per als municipis amb una població superior als 50.000 habitants, amb l'informe vinculant previ de la Generalitat de Catalunya.
d) Els espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari en municipis de més de 50.000 habitants.
e) Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari que es
duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars.

La sol·licitud de llicència d'establiment obert al públic, juntament amb la documentació preceptiva (article 97 del REPAR), s'ha d'adreçar a l'ajuntament del terme municipal en el qual es projecta realitzar l'activitat.
Simultàniament a la presentació de la sol·licitud de llicència d'establiment obert al públic, s'han de presentar també davant l'Ajuntament les sol·licituds d'autoritzacions i llicències que la normativa vigent requereixi per a l'establiment projectat, de conformitat amb les previsions del REPAR, tenint en compte que es podran tramitar conjuntament les sol·licituds presentades.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s'han de presentar?

1. ACTUACIONS PRÈVIES A LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA

A) Consulta prèvia respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
En els termes establerts per l'article "33.1 - Correcció d'errades a la Llei
20/2009 - DOGC 5560 - 4.2.2010" de la Llei 20/2009, en el cas que l'activitat
se situï en un espai natural protegit.

2. LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESTABLIMENT OBERT AL PÚBLIC
    HA D'ANAR ACOMPANYADA DE LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

2.A) Projecte tècnic
Haurà d'estar signat pel tècnic o la tècnica competent amb el contingut mínim previst per la normativa vigent aplicable a l'activitat, segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats que s'hi desenvoluparan, que, segons el cas, serà el següent:

2.A.1) Memòria de seguretat (article 42 del REPAR)
En cas d'establiments i espais oberts al públic on es realitzen les activitats recreatives musicals que tinguin un aforament autoritzat superior a 150 persones i, en tot cas, els establiments de règim especial, independentment de quin sigui el seu aforament autoritzat. El contingut de la memòria de seguretat esmentada ha d'ajustar-se
al que estableix l'article 42.2 del REPAR.

2.A.2) Pla d'autoprotecció (article 46 del REPAR)
Els plans d'autoprotecció han de ser redactats per una persona tècnica competent i han de ser signats per aquesta persona i pel titular o la persona organitzadora.

Han de disposar d'un pla d'autoprotecció:
• Els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat igual o superior a 2.000 persones han de disposar d'un pla d'autoprotecció elaborat d'acord amb el que estableix el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció. També n'han de disposar els espectacles públics i les activitats recreatives realitzats a l'aire lliure en espais no tancats amb un aforament autoritzat superior a 15.000 persones. Els espectacles públics i les activitats recreatives a l'aire lliure en espais tancats també n'han de disposar en el cas que l'aforament autoritzat sigui superior a 5.000 persones.
• Els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat comprès entre 500 i 2.000 persones han de fer un pla d'autoprotecció, el contingut mínim del qual és el previst en la normativa específica reguladora dels plans d'autoprotecció abans esmentada. També n'han de disposar els espectacles públics i les activitats recreatives realitzats a l'aire lliure en espais no tancats amb un nombre d'assistents previst superior a 1.000 persones i inferior a 15.000 persones. Els espectacles públics i activitats recreatives a l'aire lliure en espais tancats també n'han de disposar en el cas que l'aforament autoritzat sigui igual o superior a 500 persones i inferior a 5.000 persones.
• Els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat inferior a 500 persones han de fer un pla d'autoprotecció d'acord amb allò de què disposa la normativa vigent sobre riscos laborals.

2.A.3) Memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat generada (article 35 del REPAR)
Segons preveu la normativa sectorial de regulació (Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada – DOGC núm. 4723 – 21.9.2006), en els supòsits que estableixi i amb el contingut que determini aquesta o la normativa que la substitueixi.
D'acord amb el que determina l'article 3 del Decret 344/2006, els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incorporar, entre d'altres, en els projectes d'instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones.

2.A.4) Estudi d'impacte acústic
Amb el contingut mínim que determina l'Annex 10 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos - DOGC núm. 5506 - 16.11.2009 (article 48 del Decret 176/2009).

2.A.5) Dispositiu d'assistència sanitària (art. 48 del REPAR)
Els establiments d'espectacles musicals i les activitats recreatives musicals a partir de 1.000 persones d'aforament autoritzat i els establiments de règim especial amb qualsevol aforament autoritzat han de disposar d'una infermeria amb instal•lacions, materials i equips adequats per prestar els primers auxilis en cas d'accident,
malaltia o crisi sobtada. La infermeria pot ser substituïda per una farmaciola o per la presència de vehicles medicalitzats mentre l'establiment estigui obert al públic o l'activitat recreativa s'estigui duent a terme. La llicència o autorització pot establir la necessitat de dotacions mínimes específiques per a determinats establiments,
espectacles o activitats.
La resta d'establiments oberts al públic previstos en el catàleg, amb un aforament inferior a l'establert a l'apartat 1, han de disposar d'una farmaciola amb els materials i els equips adequats per facilitar primeres cures en cas d'accident, malaltia o crisi sobtada.

2.A.6) Documentació requerida per la normativa sobre escalfament i
residus, i en tot cas la que determini la normativa sobre
prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de
les característiques de l'establiment i de les activitats que s'hi desenvoluparan.

2.A.7) Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació
sectorial aplicable a l'activitat.

2.B) Informe de prevenció en matèria d'incendis
Aquest informe el realitzarà l'Ajuntament o l'Administració de la Generalitat d'acord amb el que estableix l'Annex 1/Annex 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

2.B.1) En cas que la competència per emetre l'informe en matèria d'incendis correspongui a l'Ajuntament, s'haurà de presentar:

2.B.1.a) Projecte tècnic en matèria d'incendis. Haurà d'estar signat pel tècnic o la tècnica competent amb el contingut mínim previst per la normativa vigent de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

2.B.2) En cas que la competència per emetre l'informe en matèria d'incendis
correspongui a l'Administració de la Generalitat
, s'haurà de presentar la sol·licitud davant l'Ajuntament, el qual la trametrà a la Generalitat. Junt amb la sol·licitud s'haurà de presentar la següent documentació:

2.B.2.a) Projecte tècnic en matèria d'incendis. Haurà d'estar signat pel tècnic o la tècnica competent amb el contingut mínim previst per la normativa vigent de prevenció i seguretat en matèria d'incendis

2.B.2.b) Formulari SP01 "Portada - projecte tècnic de prevenció i seguretat en cas d'incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis" i formulari SP02 "Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper"

El contingut del projecte tècnic en matèria d'incendis, el formulari SP02, i la
llista d'entitats col·laboradores de l'Administració acreditades es poden trobar a la pàgina web del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya – Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

2.C) Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si escau, on faci constar el compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local. Aquesta declaració es pot trobar a la pàgina web del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya – Direcció General del Joc i d'Espectacles.

2.D) Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada.
En aquest document ha de constar el nom, l'adreça i titulació i habilitació professional de la persona designada.

2.E) Comunicació prèvia sanitària per a activitats de restauració, si escau

2.F) Declaració de l'alta censal a Hisenda de Tarragona.

2.G) Full de dades d'empresa.

2.H) Contracte d'arrendament o rebut de l'IBI del local (indicar el número de referència cadastral).

2.I) Si es tracta d'una societat, s'haurà de presentar l'escriptura de constitució.

3. SUPÒSITS ESPECIALS

3.A) Supòsit especial 1: Llicències en immobles singulars que no compleixen tots els requeriments (article 106 del REPAR). Excepcionalment, es poden atorgar llicències d'establiments oberts al públic a locals que no compleixin totes les condicions establertes al REPAR sempre que el desenvolupament de la seva activitat no comporti un risc per a la seguretat de les persones i concorrin totes i cadascuna de les circumstàncies següents:

• Que es tracti d'immobles protegits d'acord amb la normativa reguladora del patrimoni cultural català, en els quals les obres d'adequació requerides pel compliment de les condicions establertes pel REPAR resultin incompatibles amb la salvaguarda dels seus
valors propis del patrimoni cultural, i així s'acrediti
documentalment a la sol·licitud.
• Que el projecte presentat per obtenir la llicència compti amb l'informe favorable en matèria de patrimoni cultural de l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
• Que el projecte i la resta de documentació presentada amb la sol·licitud acreditin que el local compleix els requisits essencials i bàsics de seguretat, salubritat i higiene, de qualitat de les activitats, de comoditat i protecció de les persones i d'aïllament acústic, així com altres mesures per evitar molèsties a terceres persones, sempre que ho admetin els informes preceptius.

A més de la documentació establerta anteriorment, s'haurà de presentar la següent documentació:

3.A.1) Document que acrediti que les obres d’adequació requerides pel compliment de les condicions establertes per aquest Reglament (REPAR) resulten incompatibles amb la salvaguarda dels seus valors propis del patrimoni cultural.

3.A.2) Informe favorable competent en matèria de patrimoni cultural de l’òrgan de la Generalitat de Catalunya.

3.A.3) Justificació en el projecte corresponent del compliment dels requisits essencials i bàsics de seguretat, salubritat i higiene, de qualitat de les activitats, de comoditat i protecció de les persones i d’aïllament acústic, així com d’altres mesures per evitar molèsties a terceres persones. Aquest projecte és el que s’esmenta en els “apartats 2- A i 2- B del present document.

3.B) Supòsit especial 2: Llicència d’establiments no permanents desmuntables (articles 39 i 107 del REPAR i article 41 de la Llei 11/2009)

A més de la documentació establerta anteriorment, s’haurà de presentar la següent documentació:

3.B.1) Justificació del compliment de les condicions de seguretat i higiene necessàries per a les persones espectadores o usuàries, artistes i la resta de personal que executa l’espectacle públic o l’activitat recreativa. Amb aquesta finalitat, les estructures no permanents desmuntables s’han d’adequar a les normes particulars que, si escau, disposin els reglaments especials i se’ls aplica la normativa que regula les instal·lacions permanents no desmuntables, d’acord amb el que disposa l’article 41 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol. Aquesta documentació s’ha d’incloure en el projecte a què fan esment els apartats 2.A i 2.B del present document.

3.B.2) Conformitat dels titulars del sòl afectat.

3.B.3) Projecte tècnic en matèria d’incendis. Es tindrà en compte el que estableix l’apartat 2.B del present document, amb les següents consideracions específiques pel que fa al control preventiu:

El control preventiu per a determinar que l'establiment o l'edifici compleix les condicions de seguretat en cas d'incendi ha de ser realitzat, segons el cas, per:

- L’Administració municipal per mitjà de les entitats col·laboradores de l’Administració prèviament autoritzades:

En el cas d’estructures desmuntables i itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, entre altres, amb un aforament inferior o igual a 1.000 persones, d’acord amb el que estableix l'article 23 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (DOGC Núm. 5584 - 10.3.2010).  

- L’Administració de la Generalitat de Catalunya:

L’Administració a la qual correspongui autoritzar l’activitat corresponent ha de sol·licitar a la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis l’informe de prevenció amb l’antelació que es determini per reglament, amb un mínim de quinze dies hàbils d’antelació a la realització de l’acte, en el cas d’estructures desmuntables i itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, entre altres, amb un aforament superior a 1.000 persones, d’acord amb el que estableix l'article 23 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (DOGC Núm.5584 - 10.3.2010). 

3.C) Acta de control inicial favorable d’una ECA

Quina normativa regeix?

Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments d'espectacles públics i activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol

Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Depèn del tipus d'activitat.

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Duant tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Un cop resolata la sol·licitud:
1. Llicència d'obertura.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria
Servei de Gestió Tributària
Departament de Salut

On es pot trobar més informació?

Autoliquidació de la taxa per llicència d'obertura d'establiments

Ampliació d'una activitat existent

* L'Eina – Espai empresarial: Servei d'informació (ajudes i subvencions), assessorament i formació per la creació d'empreses i per empreses en funcionament. Tel. 900338833; espaiempresarial@leina.org; Camí Reial, 13-17 43700-El Vendrell.

Per a qüestions lingüístiques:

Consorci per a la Normalització Lingüística
Oficina de Català del Vendrell
Carretera de Santa Oliva, 27-35
43700 El Vendrell
977 64 00 15
elvendrell@cpnl.cat
http://www.cpnl.cat

Observacions

Abans d'iniciar qualsevol obra d'adequació de l'establiment cal posar-se en contacte amb la tècnica de Salut a través del telèfon 977 16 64 21.

En cas de l'obertura d'una carnisseria amb obrador, un bar, un bar-restaurant o un restaurant caldrà liquidar la taxa corresponent a l'autorització sanitària de funcionament, a més de la corresponent taxa d'obertura.

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència municipal

Sol·licitud general (instància)

Document de dades d'empresa

Formulari SP01

Formulari SP02

Comunicació prèvia sanitària per a activitats de restauració

Declaració responsable

Declaració de responsabilitat civil del titular

 

 

 

2 I.- Original i fotocòpia del contracte d'arrendament o rebut de l'IBI del local (indicar el número de referència cadastral).
2 J.- Si es tracta d'una societat, s'haurà de presentar original i fotocòpia de l'escriptura de constitució.

©2019 Ajuntament del Vendrell