Què és i per a què serveix?

El volant d'empadronament que fa l'Ajuntament del Vendrell serveix per justificar la residència al municipi davant d'altres administracions i/o entitats.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona empadronada al Vendrell i que tingui 16 anys; ella mateixa o qualsevol altra que presenti la corresponent autorització.

Quins documents s’han de presentar?

1. Document d'identitat (ORIGINAL), carnet de conduir, etc, on surti el nom, cognoms, núm. de DI i una fotografia de l'interessat/s.
2. Autorització degudament complimentada i DI original de la persona autoritzada i fotocòpia de l'autoritzant.

Quina normativa regeix?

- Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986 d'11 de juliol i RD 2612/1996 de 20 de desembre que modifica l'anterior.
- Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
- Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
- Llei Orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
- Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catlunya, Decret 140/1998 de 24 de maig.
- Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
- Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot demanar?

Personalment a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Fax 977 15 46 81

Horari d'hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny)

- Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h. 

- Tardes: dilluns de 17 a 19h. 

Horari d'estiu (del 16 de juny al 31 d'agost)

-De dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

També el pot obtenir accedint a la Carpeta Ciutadana

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Volant d'empadronament

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció al Ciutadà

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable

On es pot trobar més informació?

Certificat d'empadronament

Observacions

- En cas de pèrdua del DI o d'una altra documentació oficial s'ha de presentar la denúncia corresponent i el resguard conforme s'ha sol·licitat un de nou.
- Si ha perdut TOTA LA DOCUMENTACIÓ i no té res que l'identifiqui, el ciutadà ha d'anar a la Comissaria del DNI i demanar un comprovant.
- En el cas de volant familiar d'un menor, quan es tracti d'una persona que no està a la mateixa unitat familiar, es demanarà el llibre de família original i haurà de presentar l'autorització de tots els majors d'edat inscrits al domicili. Si no l'aporta, caldrà que demani certificat familiar que se li expedirà únicament de la part corresponent.
- Si consta dins la mateixa unitat familiar només es demanarà el DI del sol·licitant.

Descarregar sol·licituds

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell