Què és i per a què serveix?

Es produeix una baixa del padró municipal d’habitants del Vendrell en els següents casos:

- Quan una persona va a residir a un altre municipi de l’Estat espanyol. Aquesta baixa és fa efectiva automàticament amb els comunicats dels respectius ajuntaments que coordina l’Institut Nacional d’Estadística.

- Quan una persona espanyola va a residir a un altre país. Caldrà que s’inscrigui al consolat del país on va a viure i l’ajuntament passarà la baixa una vegada rebuda la comunicació de l’Institut Nacional d’Estadística.

- Quan una persona estrangera va a residir a un altre país. En aquest cas cal que la persona, abans de marxar, presenti una sol·licitud a l’Oficina Municipal d’Empadronament informant de la data i el domicili del país on fixa la nova residència.

- Quan una persona és difunta. La baixa és automàtica d’acord amb la informació rebuda de l’Institut Nacional d’Estadística. També es tramita la baixa quan ho demana un familiar o representant del difunt.

- Quan es detecta que una persona no viu al domicili on consta inscrita, no ha tramitat l’alta en cap altre domicili, ni tampoc és baixa per defunció. En aquest cas, l’Ajuntament tramita un expedient de baixa d’ofici.

Qui la pot demanar?

Qualsevol ciutadà estranger que vagi a residir a un país estranger.
Qualsevol familiar o representant legal del difunt.

Qualsevol ciutadà propietari o resident en un domicili on consten inscrites persones que ja no hi viuen.

Quins documents s’han de presentar?

En les baixes d’estrangers amb destí fora de l’Estat espanyol:

- Sol·licitud general.
- Original i còpia del DI de l'interessat.
- Bitllet d'avió (si en disposa).

En el cas de defunció:

- Sol·licitud general.
- Original i còpia del DI del sol•licitant.
- Original i còpia del certificat de defunció emès pel Registre Civil corresponent o el llibre de família on consti l'anotació de la defunció.

En les baixes d’ofici:

- Sol·licitud general.
- Original i còpia del DI del sol•licitant.

Quina normativa regeix?

Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l'anterior.
Resolució d'1 d'abril de 1997, d'instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
Resolució de 4 de juliol de 1997, d'instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general.
Reial Decret 994/99, d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):

Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):

De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Temps de resposta:

- Al mateix moment, si és a petició de la part interessada que aporta la documentació acreditativa.
- En les baixes d'ofici, el termini és de 6 mesos, supeditat a la resolució del Consell d'Empadronament.

Quina documentació es lliura?

Al mateix moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció al Ciutadà.
Departament de la Policia Municipal.
Institut Nacional d'Estadística.

Quin sentit té el silenci?

Positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

On es pot trobar més informació?

Volant de defunció

Observacions

La baixa d'ofici per sol·licitud és un tràmit molt llarg perquè s'han de prendre un seguit de mesures i garanties.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Instancia general castellano

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell