Què és i per a què serveix?

És l'alta d'empadronament de nadons que s'inscriuen en un padró municipal d'habitants per primera vegada. Serveix per acreditar la residència al municipi.
Recordeu que abans d'empadronar un nadó cal anar al Registre Civil per inscriure'l:

Registre Civil del Vendrell
c/ Francesc de Riera, 13 baixos dreta
Telèfon 977 92 42 21
Horari: 9 h a 13,30 h de dilluns a divendres

Qui ho pot demanar?

Qualsevol: pare, mare o tutor legal.

Quins documents s'han de presentar?

1. Original i còpia del Llibre de família o acta de naixement.
2. Original i còpia del DI del pare, la mare o els tutors legals que signin l'alta.
3. En el cas que un dels progenitors o tutors no resideixi al domicili on s'empadrona al menor, caldrà la seva autorització i original i còpia del DI.
4. Segons el cas, el personal de l'Oficina d'Empadronament Municipal, sol·licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Quina normativa regeix?

Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l'anterior.
Resolució d'1 d'abril de 1997, d'instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
Resolució de 4 de juliol de 1997, d'instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Llei Orgànica 5/1998, de 19 de juny, del règim electoral general.
Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general.
Reial Decret 994/99, d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.
Codi Civil espanyol.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):

Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):

De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Temps de resposta

Al moment.

Quina documentació es lliura?

Document d'alta de naixement.
Volants d'empadronament individual i familiar.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció al Ciutadà.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al padró d'habitants

Descarregar sol·licituds

Autorització d'empadronament per a menors d'edat

Declaració responsable menors sense resolució judicial

Declaració responsable menors amb resolució judicial

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell