Què és i per a què serveix?

Renovació de la inscripció al padró d'habitants que han de fer les persones estrangeres que no siguin ciutadanes d'un país membre de la Unió Europea, ni de l'Espai Econòmic Europeu, ni de Suïssa, i que no disposin d'un permís de residència permanent o de llarga durada.

La renovació és periòdica, i s'ha de fer cada dos anys comptats des de la darrera inscripció al padró o des de l'última renovació.

Acredita el seu empadronament al domicili.

La no-renovació comportarà la baixa de la inscripció al padró per caducitat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona estrangera a partir de 16 anys d'edat, que no sigui ciutadana d'un país membre de la Unió Europea, ni de l'Espai Econòmic Europeu, ni de Suïssa, i que no disposi d'un permís de residència permanent o de llarga durada.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original i còpia del passaport o permís de residència. Tots els documents han de ser vigents.

2. Original i còpia del Llibre de família original, acta de matrimoni o acta de naixement (segons el cas). Quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger, se n'haurà d'adjuntar la traducció oficial.

3. Habitatge de propietat.
- Original i còpia de l'escriptura de propietat, quan al rebut de l'IBI no hi consti el nom de l'últim titular.
- En cas d'haver-hi usdefruit caldrà, a més, l'autorització de l'usufructuari i fotocòpia del seu document d'identificació.
- Autorització del propietari i fotocòpia del seu document d'identitat quan no s'empadroni ell mateix ni tampoc hi hagi contracte de lloguer.
- Si és un establiment col•lectiu, l'autorització i la fotocòpia del document d'identitat de la persona responsable que n'exerceix la direcció, degudament signada i segellada amb el nom, l'adreça i el NIF de l'entitat.

4. Habitatge de lloguer.
- Original i còpia del contracte de lloguer.
- Autorització del propietari i fotocòpia del seu document d'identitat, quan la persona que s'ha d'empadronar no figura al contracte ni pot justificar un vincle familiar fins a segon grau amb el titular del contracte. El parentiu per afinitat necessita aquesta autorització.

5. En cas que al domicili ja hi consti una persona empadronada, farà falta l'autorització d'aquesta i la fotocòpia del seu document d'identitat.

6. Menors d'edat no emancipats.
La renovació la realitzaran els dos progenitors o tutors legals.
És imprescindible que els dos progenitors o tutors legals signin el document de renovació del menor presencialment. Si això no és possible, caldrà aportar document segons el cas:
- Autorització del pare, la mare o els tutors legals.
- Guàrdia i custòdia que atorga el jutge amb motiu de separació dels cònjuges. (Original i còpia de la sentència).
- Declaració responsable, del pare o la mare o el tutor legal.
- Els menors de més de 14 anys s'han de presentar amb el document d'identitat.

7. Segons el cas, el personal de l'Oficina d'Empadronament Municipal sol•licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Quina normativa regeix?

Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l'anterior.
Resolució d'1 d'abril de 1997, d'instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
Resolució de 4 de juliol de 1997, d'instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general.
Reial Decret 994/99, d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, baixos L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Fax 977 66 11 79

Horari d'hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny)

- Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h. 

- Tardes: dilluns de 17 a 19h. 

Horari d'estiu (del 16 de juny al 31 d'agost)

-De dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.


Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Temps de resposta i caducitat:

Al mateix moment.
La renovació caduca als 2 anys, mentre no es disposi de la residència de llarga durada.

Quina documentació es lliura?

1. Document de renovació.
2. Justificant acreditatiu del seu empadronament al Vendrell.

Què cal fer per donar-se de baixa al padró municipal?

Si deixa de residir al Vendrell, cal que s'empadroni al municipi d'Espanya on vagi a viure, o que presenti l'escrit de sol•licitud de baixa d'empadronament, si la nova residència és en un país de fora de l'Estat espanyol.

Quins serveis hi intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció al Ciutadà de Coma-ruga.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al padró d'habitants

Descarregar sol·licituds

Autorització d'empadronament

Autorització d'empadronament per a menors d'edat

Declaració responsable menors sense resolució judicial

Declaració responsable menors amb resolució judicial

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell