Que és i per a què serveix?

A Sol·licitud d’ocupació per obra – servei

              Obres de serveis, rases cales i connexions. Descarregar sol·licitud     

B Sol·licitud d’ocupació amb elements auxiliars d’obra

              Bastides, contenidors, saques, sitges, elevadors, camions, formigoneres i altres elements anàlegs similars. Descarregar sol·licitud      

C Sol·licitud d’ocupació de via pública exempta de permís d’obra.

              Mudança, contenidors o saques per poda, neteja i altres serveis anàlegs. Descarregar sol·licitud         

D Sol·licitud d’ocupació per sopar de veïns

              Per sopar de veïns. Descarregar sol·licitud

Quin preu té? Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals).

Qui ho pot presentar? Qualsevol persona física o jurídica, o qui actuï en representació d'aquesta. (Art.3 Llei 39/2015).

Quins documents cal presentar? Sol·licitud especifica (MODELS A, B, C o D). Original del document identificatiu de la persona sol·licitant, còpia del document     identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que els sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física. Un croquis acotat de situació.

Com i on es pot presentar?

  •  La Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/ web/elvendrell.   
  •  Presencialment al SAC (cal demanar cita prèvia)            
  •  En qualsevol altra forma que estableixen les disposicions vigents.

Quina normativa regeix? Ordenança de Convivència i Civisme, Reglament General de Circulació i les normatives urbanístiques.

Termini de sol·licitud i de resposta: sol·licitud A, B, i C amb 7 dies hàbils d’antelació. sol·licitud D amb 15 dies hàbils d’antelació. En tots el casos el termini màxim de resposta serà de 5 dies hàbils.

Quin sentit té el silenci? És negatiu.

Quins recursos podem utilitzar? Recurs d’alçada davant l’òrgan que ha dictat la resolució.

©2019 Ajuntament del Vendrell