Beneficiari: Ajuntament del Vendrell

  • Nom de l’operació:  Pla Educatiu d’Entorn - Desplegament Activitats Palanca del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE-PROS+)
  • Actuacions:
   • Mentoria socioeducativa          
   • Tallers de suport i acompanyament educatiu        
   • Promoció de les oportunitats educatives més enllà de l’escola

Operació emmarcada al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, mitjançant el programa de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation)  (BOE 1 de septiembre de 2022).

   • Objectiu de l’operació: Desplegament Activitats Palanca del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE-PROS+)

Dotació per l’execució dels objectius no crítics auxiliars assignats per a aquesta Subdirecció dins del programari Coffee a través de l’eina GENEXT de la Generalitat de Catalunya, envers desplegament de les activitats palanca del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE-PROA+), amb període d’execució de l’1 de setembre de 2022 i fins al 31 d’agost de 2023, i finançades pel Ministeri D’ Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació Transformació i Resiliència i per la Unió Europea NextGenerationEU (Component 21 MRR).

Data d’inici prevista: 1 de setembre 2022
Data de finalització prevista: 31 d’agost 2023
Cost total previst projecte: 61.121,00 euros, iva inclòs
Despesa total subvencionable assignada: 61.121,00, IVA inclòs
Finançament rebut amb càrrec als Fons PRTR-Next Generation: 121,00 euros
Percentatge de finançament europeu del projecte: 100% de la despesa subvencionada.

Descripció de l’actuació:

Un dels objectius generals del PMOE PROA+ és reforçar la dimensió comunitària de l’acció educativa. En aquest sentit, es vol potenciar les oportunitats educatives més enllà de l’escola, així com reforçar els Plans educatius d’entorn.

El PMOE PROA+ s’organitza en 5 àmbits d’actuació que es desenvoluparan a través d’un conjunt d’activitats palanca. Algunes d’aquestes activitats es duen a terme en el marc dels PEE i altres directament per part dels centres.

Els àmbits d’actuació són:

   1. Millorar les condicions d’educabilitat
   2. Accions per donar suport a l’alumnat amb necessitats per a l l’aprenentatge
   3. Accions per a desenvolupar les actituds positives en el centre educatiu
   4. Accions per a millorar els procés d’ensenyament-aprenentatge de les competències essencials
   5. Accions i compromisos de gestió de centre i qualitat dels seus professionals

Segons la dotació econòmica d’aquest curs per part del Departament d’Educació de la Generalitat lligada al fons Next Generation i el programa Proa+ del Ministerio de Educación y Formación Profesional, les actuacions palanca es concreten en:

Mentoria socioeducativa

La mentoria socioeducativa és una acció basada en la relació entre mentors i mentorats. El mentor, com a agent experimentat, ofereix al mentorat acompanyament individualitzat, ajuda, orientació i protecció en el procés de desenvolupament acadèmic i personal, i esdevé un referent positiu establint una relació de confiança i suport emocional.

Tallers de suport i acompanyament educatiu (TSAE)

Els Tallers de suport i acompanyament educatiu són una acció educativa

orientada a acompanyar infants i joves en l’adquisició de capacitats i competències, generant condicions d’igualtat d’oportunitats en els processos escolars i en els resultats acadèmics.

Oportunitats educatives més enllà de l’escola

L’itinerari educatiu de cada alumne/a es nodreix del conjunt d’experiències d’aprenentatge que tenen lloc en els diferents espais i temps educatius. Cal doncs, posar atenció en totes les oportunitats d’aprenentatge que tenen lloc en els diferents contextos i reforçar les connexions que s’estableixen entre ells. Especialment dels infants i joves amb diversitat funcional que cal assegurar que puguin participar de les activitats ordinàries extraescolars amb normalitat disposant dels suports que faci falta.

 

“Projecte finançat pel «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU», Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, així com la referència al Component 11, Inversió 3, del PRTR, gestionat pel Ministeri de Política Territorial”

©2019 Ajuntament del Vendrell