Beneficiari: Ajuntament del Vendrell – Departament de Serveis socials

Nom de l’operació:  Fitxa 50.3. Tecnologies de suport i cures – Contracte programa 2022-2025.

Nom subprojecte: P2-CP-F50.3 - Tecnologies de suport i cura – Vendrell

Codi : C22.I01.P03.S05.PROVISIONAL.S364

Codi submesura: C22.I01b Teleassistència

Camp d’intervenció: 013 - Serveis i aplicacions de sanitat electrònica (inclosa la ciberassistència, internet de les coses per a l'activitat física i la vida quotidiana assistida per l'entorn)

Contribució digital: 100%

Objectiu CID: 322- Serveis de teleassistència a domicili al Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD)

Actuacions:

 • Finançament del servei de teleassistència avançada prioritàriament per a les persones que tenen un grau de dependència reconegut, servei que consta en el PIA (Programa individual d’atenció).

 

La teleassistència avançada és aquella que inclou a més, dels serveis de teleassistència bàsica que la persona usuària necessiti, suports tecnològics complementaris dins o fora del domicili, o ambdós, així com la interconnexió amb els serveis d’informació i professionals de referència dels sistemes sanitari i social, desenvolupant processos i protocols d’actuació en funció de la situació de necessitat d’atenció detectada com ara detectors de caigudes, de fuites de gas, d’aigua, de foc, de convulsions, enuresi i altres

 

Es financen les quotes de manteniment del servei de teleassistència avançada.

 

Mòdul: el mòdul màxim de manteniment mensual és de 14 euros/mes multiplicat pel percentatge de finançament de l’ens local (majoritàriament és del 66%).

 

Finançament de la teleassistència avançada: es preveu finançar les noves altes del servei, en un percentatge anual, de persones usuàries de més de 65 anys amb el grau I de dependència, i que en cas que hi hagi un canvi de grau aquesta persona continuï rebent el finançament durant tot el període del contracte programa a totes les demarcacions de les noves altes.

 

Els criteris de finançament són els següents: es prioritzen les persones amb un grau de dependència. El primer any del Contracte Programa es prioritzen les persones amb Grau I de dependència i s’incorporen progressivament la resta dels graus de dependència en anys successius. Les persones hauran de tenir un PIA inicial de teleassistència amb una data d’inici igual o superior a la data de l’inici de la vigència del Contracte Programa i per a persones de 65 o més anys.

 

El prestador dels serveis de la teleassistència avançada haurà de posar a disposició de la persona usuària de teleassistència avançada els dispositius tecnològics adients i necessaris per a la seva efectivitat

 

El finançament d’aquest servei s’emmarca dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència i en concret dins del Projecte número 2, línia C22.l1, d’integració de l’atenció i suport tecnològic, les noves tecnologies al servei de l’atenció i la curs de les persones que promou la UE per impulsar la recuperació.

 

Els serveis socials recollits per les fitxes 46, 48, 50.3 i 50.5, per les anualitats de l’any 2022 i 2023 estan finançades mitjançant el Pla de recuperació, transformació i resiliència (NGEU), que es regeix la normativa europea, estatal i autonòmica i en especial, per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i la normativa europea en aquesta matèria.

 

Data d’inici prevista: 1 de gener de 2022

Data de finalització prevista: 31 de desembre de 2023

Cost total previst projecte: 39.690,00 € anuals per cada anualitat del Contracte programa (2022 i 2023).

Despesa total subvencionable assignada: 14.968,80 €.

Finançament rebut amb càrrec als Fons PRTR-Next Generation: 14.968,80 €

Percentatge de finançament europeu del projecte: 66% de la despesa realitzada i justificada anualment en la justificació del Contracte programa.

El finançament real està condicionat a la despesa realitzada.

 

Descripció de l’actuació:

Els serveis d’atenció domiciliària són un conjunt organitzat i coordinat d’accions i prestacions que es realitzen bàsicament en el domicili de la persona, oferint una atenció integral i personalitzada a persones i unitats de convivència que tenen dificultats per romandre o desenvolupar-se en el seu medi quotidià. Aquest conjunt d’accions es realitza mitjançant personal amb les capacitats adients, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de persones, famílies i unitats de convivència, proporcionant atencions preventives, assistencials, socioeducatives i rehabilitadores en el seu entorn habitual.

Els serveis d’atenció domiciliària es divideixen en:

- Serveis d’ajuda a domicili (SAD)

- Serveis de tecnologies de suport i cures (servei de teleassistència domiciliària)

- Altres serveis complementaris que es desenvolupin en l’àmbit de la llar

El servei de tecnologies de suport i cures és una prestació garantida recollida en la Cartera de serveis socials i s’adreça a les persones que es troben en una situació de risc social i/o dependència.

El servei de tecnologies de suport i cures constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d'emergència, donar una resposta rapida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l'exterior. Aquest servei es presta mitjançant el suport d'un equip de professionals i de les tecnologies més adequades, en concret, teleassistència i telealarma.

El servei de teleassistència domiciliària dona resposta immediata a les persones usuàries que es trobin en situacions d’emergència, les 24 hores del dia i les 365 dies de l’any, quan es troben a casa. 

A través d'un equip instal·lat a casa, connectat a la línia telefònica, i només prement un botó d’un penjoll, la persona està permanentment connectada amb el centre d’atenció. Des del centre d’atenció s’activen els recursos necessaris, tant de l’entorn de la persona usuària (familiars, veïns, amics,...) com d’emergències.

El servei s’adreça a persones grans, persones que pateixen malalties cròniques, persones dependents i persones amb discapacitat, que viuen soles o amb persones que no poden atendre-les de manera continuada i suficient.

El servei de teleassistència s’emmarca en el següent context normatiu:

 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència.
 • Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials 2010-2011.
 • Reglament del servei de teleassistència de l’Ajuntament del Vendrell (BOPT 155 – 7 de juliol de 2014).

 

El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix la competència municipal en matèria de la prestació dels serveis socials; prestació que, com a mínim, han de prestar els municipis amb una població superior als 20.000 habitants, independentment o associats.

L’article 16.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

L’article 31 de la mateixa Llei estableix que correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres administracions, establir els centres i serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.

L’article 34.2 diu que l'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint mil habitants, prenent com a base el municipi.

 

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència, recull, dins el seu catàleg de serveis, el servei de teleassistència (article 15).

El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011, encara vigent, fa referència als serveis que inclouen els serveis socials bàsics:

 • Servei bàsic d’atenció social.
 • Serveis d’atenció domiciliària: servei d’ajuda a domicili i servei de les tecnologies de suport i cures (teleassistència i telealarma).
 • Serveis residencials d’estada limitada: serveis d’acolliment residencial d’urgència i serveis de residència temporal per a persones adules en situació de marginació.
 • Servei de menjador social.
 • Servei d’assessorament tècnic d’atenció social.
 • Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents: centre obert.
 • Prestacions econòmiques d’urgència social.

 

L’article 62 de la Llei de serveis socials fa referència al finançament dels serveis socials bàsics:

 1. Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir ala universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili.
 2. L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials.

Els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el servei de teleassistència, són una competència de l’administració local, la qual és obligatòria per als municipis de més vint mil habitants constituïts en àrea bàsica de serveis socials.

El nou contracte programa per al període 2022-2025 (Decret d’Alcaldia 1344 – 22/8/2022), inclou la Fitxa 50 – Servei d’atenció en l’entorn domiciliari i la Generalitat de Catalunya cofinançarà el servei de teleassistència avançada al municipi del Vendrell.

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Fons Next Generation, preveu cofinançar el servei de teleassistència avançada a les persones de més de 65 anys amb grau de dependència reconegut, de forma progressiva, a partir de l’any 2022.

El servei de teleassistència que ofereix l’Ajuntament es considera teleassistència bàsica. A partir del maig de 2023 s’ha començat a oferir el servei de teleassistència avançada, amb la instal·lació de detectors de fum, a persones que ja gaudien del servei de teleassistència bàsica i que tenen un grau de dependència reconegut.

L’Ajuntament del Vendrell no disposa de mitjans propis per prestar el servei de teleassistència directament i per aquest motiu encarregar la prestació del servei a una empresa externa.

 

“Finançat per la UE – NextGenerationEU”

 

©2019 Ajuntament del Vendrell