Núm. 1.- Impost sobre béns immobles

Núm. 2.- Impost sobre activitats econòmiques

Núm. 3.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Núm. 4.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Núm. 5.- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Núm. 6.- Contribucions especials 

Núm. 7.- Taxa per expedició de documents administratius

Núm. 8.- Taxa per llicències urbanístiques

Núm. 9.- Taxa per llicencia d'obertura d'establiments

Núm. 10.- Taxa per recollida d'escombraries

Núm. 11.- Taxa de clavegueram

Núm. 13.- Taxa de cementiri municipal

Núm. 14.- Taxa pel subministament municipal d'aigua

Núm. 16.- Preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d’autorització administrativa

Núm. 17.- Taxes per la prestació de serveis o de realització d’activitats administratives

Núm. 18.- Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

Núm. 19.- Imposició de drets i exaccions de taxes per retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment i que pertorben greument la circulació en la via pública

Núm. 20.- Preu públic per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals

Núm. 22.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Núm. 23.- Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil

 


 

©2019 Ajuntament del Vendrell