Logo_Mobilitat_reduit

Normativa aplicable

Pacte per la mobilitat del Vendrell

Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell

Documents del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell

 

NOVETATS 

El 17 de febrer de 2016, es va celebrar la primera reunió de l'any 2016 del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell. Es va exposar una presentació de les accions dutes a terme i es va debatir sobre les futures accions previstes al Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Veure presentació

 

QUÈ SÓN ELS PLANS DE MOBILITAT?

Els plans de mobilitat urbana (PMU) són els documents bàsics per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. Han de plantejar una configuració òptima del territori i del sistema de transport per assolir un model de desenvolupament sostenible.

Segons la normativa vigent, l'Ajuntament del Vendrell ha de tenir un pla de mobilitat urbana, en el procés de redacció del qual, ha de restar garantida la participació del Consell Territorial de la Mobilitat. Abans d'aprovar-lo definitivament cal l'informe de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Tarragona, que es pronunciarà sobre la coherència del pla amb els criteris i les orientacions establerts pel Pla Director de la Mobilitat de Tarragona.

 

PMU DEL VENDRELL - RESUM 2015

Es va superar el periode d'exposició pública del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020 sense al.legacios. Es van rebre els informes favorables preceptius de l'òrgan ambiental de referència de la Generalitat i l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Tarragona.

En sessió ordinària del 24 de desembre de 2015, el Ple de l'Ajuntament del Vendrell va aprovar de forma definitiva el Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Publicació BOPT núm.28 de 11 de febrer de 2016

Publicació DOGC núm. 7054 de 8 de febrer de 2016

 

PMU DEL VENDRELL - RESUM 2014

El Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell, en sessió plenària del 14 de maig de 2014, va validar el document del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Per Decret d'Alcaldia 310/2014, de 27 de maig de 2014 es va portar a terme l'Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Segons la legislació ambiental, i per tal de continuar el tràmit, la documentació del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020 va ser sotmesa a exposició pública.

Publicació BOPT núm.128 de 4 de juny de 2014.

Publicació DOGC núm.6662 de 11 de juliol de 2014. 

 

Un cop superat el periode d'exposició pública del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020, l'Ajuntament del Vendrell es troba en fase de resolució d'al.legacions per a la redacció definitiva del document i la seva tramitació, segons la normativa vigent.

 

Procés participatiu

Un cop finalitzat el procés de participació ciutadana amb els grups de treball del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell, el 14 de maig de 2014 es va celebrar la segona reunió del plenari del consell, per a la validació del document del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell. Veure notícia

Prèviament, entre gener i abril de 2014 es va portar a terme la convocatòria per la celebració de sessions participatives amb els cinc grups de treball. Entre març i abril es van debatre en sessions conjuntes les propostes comunes.  

 

PMU DEL VENDRELL - RESUM 2013

Pacte per la mobilitat del Vendrell

El dia 19 de març de 2013 l'Ajuntament del Vendrell va aprovar en sessió ordinària la renovació de l'acord del Pacte per la mobilitat del Vendrell

Creació, reglament i constitució del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell

El mateix dia 19 de març de 2013 l'Ajuntament del Vendrell va aprovar en sessió ordinària la creació i el reglament del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell.

El dia 3 de juny de 2013 es va portar a terme la constitució del Consell Territorial de la mobilitat del Vendrell. Es va realitzar una presentació informativa la seva composició i funcionament i es va convidar a la participació a la ciutadania, per tal d'iniciar el procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana. Veure Noticia

Procés participatiu

Es van realitzar durant els mesos de juny i juliol, i novembre-desembre de 2013 tres sessions de participació amb els diferents grups de treball.

El dia 18 de desembre de 2013 es va celebrar la primera reunió del plenari del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell. Veure presentació i notícia

 

PMU DEL VENDRELL - RESUM 2012

Presentació de l'inici de la fase participativa

El dia 27 de setembre de 2012, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, es va presentar l'inici de la fase participativa del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell, en la qual es va demanar la participació dels vilatans en la seva elaboració

Vegeu la presentació del PMU

 

Tornar a la pàgina principal

Webcam El Vendrell
Webcam el Vendrell
Webcam Plaça Nova
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48