Consell Territorial de la Mobilitat-Creació i regulació

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix a l’art. 9.5 la possibilitat que en el procés d’elaboració dels plans de mobilitat urbana resti garantida la participació d’un consell territorial de la mobilitat.

Els consells territorials de mobilitat es defineixen com els òrgans de consulta i participació dels ciutadans i dels diferents agents representatius dels organismes i les entitats vinculats amb aquesta matèria. Així mateix, s’estableix que “la composició i el règim orgànic i funcional dels consells territorials de mobilitat han d’ésser determinats per l’ens promotor corresponent de manera que el nivell de participació cívica i social que els sigui propi resti garantit”.

L'Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinària de 19 de març de 2013, va pendre l'acord de creació de l'Òrgan del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell, i va aprovar el Reglament de funcionament, tots dos acords publicats al BOPT de Tarragona núm.78 del 4 d'abril de 2013:

Creació de l'Òrgan del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell

Reglament del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell 

 

En aquest marc, l’Ajuntament del Vendrell va constituir el passat dia 3 de juny de 2013 el Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell (CTM) com a plataforma de trobada i com a instrument regulador de la relació entre l’administració municipal, les empreses, les entitats i els ciutadans del Vendrell en el debat i la presa de decisions en matèria de mobilitat. Veure presentació informativa i noticia

 

Consell Territorial de la Mobilitat-Grups de treball 

Es van realitzar durant els mesos de juny i juliol, i novembre-desembre de 2013, tres sessions de participació amb cadascun dels cinc grups de treball.

Durant gener, febrer i març de 2014 es van portar a terme diverses convocatòries per la celebració de sessions participatives amb els cinc grups de treball. Desde finals de març i el mes d'abril es van portar a terme les sessions conjuntes de treball entre grups per a debatre les propostes comunes

Índex de propostes debatudes pels grups de treball del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell

 

Consell Territorial de la Mobilitat-Reunions en plenari

El dia 18 de desembre de 2013 es va celebrar la primera reunió del plenari del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell. Veure presentació i notícia

El dia 14 de maig de 2014 es va realitzar la segona reunió del plenari del Consell Territorial de la mobilitat del Vendrell per a la validació dels documents del Pla de Mobilitat del Vendrell. Veure notícia

El dia 16 de març de 2015 es va realitzar la tercera reunió del plenari del Consell Territorial de la mobiitat del Vendrell, on aquest va conèixer les modificacions incorporades al pla de mobilitat urbana, d'acord a la normativa vigent.

El dia 17 de febrer de 2016 es va realitzar la quarta reunió del plenari del Consell Territorial de la mobiitat del Vendrell, on l'ordre del dia consistia en l'aprovació de l'acta anterior, el nomenament dels nous representants, les últimes novetats en referència al Pla de Mobilitat Urbana, les properes actuacions previstes, la creació de la comissió de seguiment del pla i nomenament de representant per formar part de la comissió mixta que es crearà per portar a terme la proposta de camins escolars "El camí cap a l'escola". Posteriorment es va procedir al torn obert de paraules. Veure presentació

Tornar - Pla de Mobiltat Urbana

 

Fitxes de propostes de sessions realitzades amb els grups de treball

Debat del document de treball del Pla de Mobilitat Urbana - D4 Propostes

 

Mobilitat a peu

Propostes debatudes

A peu 1.02.01

A peu 1.02.02 

A peu 1.03.01

A peu 1.03.02

A peu 1.04.01

Propostes a debatre en sessió conjunta (veure apartat final)

A peu 1.01.01

 

Mobilitat en bicicleta

Propostes debatudes

En bicicleta 2.01.02

En bicicleta 2.01.03

En bicicleta 2.01.04

En bicicleta 2.01.05

En bicicleta 2.02.01

En bicicleta 2.03.01

En bicicleta 2.04.01

Propostes a debatre en sessió conjunta (veure apartat final)

En bicicleta 2.01.01

 

Mobilitat en transport públic

Propostes debatudes

Transport públic 3.01.01

Transport públic 3.01.02

Transport públic 3.02.01

Transport públic 3.02.02

Transport públic 3.03.01

Transport públic 3.04.01

Transport públic 3.04.02

Transport públic 3.04.03

Transport públic 3.04.04

Transport públic 3.05.01

Transport públic 3.06.01

Transport públic 3.06.02

Transport públic 3.06.03

Transport públic 3.06.04

Transport públic 3.06.05

Propostes a debatre en sessió conjunta (veure apartat final)

 Transport públic 3.01.03

 

Mobilitat en vehicle privat i aparcament

Propostes debatudes

Vehicle privat i aparcament 4.01.01

Vehicle privat i aparcament 4.01.04

Vehicle privat i aparcament 4.01.05

Vehicle privat i aparcament 4.01.06

Vehicle privat i aparcament 4.01.07

Vehicle privat i aparcament 4.01.08

Vehicle privat i aparcament 4.02.01

Vehicle privat i aparcament 4.02.02

Vehicle privat i aparcament 4.03.01

Vehicle privat i aparcament 4.03.02

Vehicle privat i aparcament 4.04.01

Vehicle privat i aparcament 4.04.02

Vehicle privat i aparcament 4.04.03

Vehicle privat i aparcament 4.05.01

Vehicle privat i aparcament 4.05.02

Vehicle privat i aparcament 4.05.03

Vehicle privat i aparcament 4.05.04

Vehicle privat i aparcament 4.05.05

Vehicle privat i aparcament 4.05.06

Vehicle privat i aparcament 4.05.07

Vehicle privat i aparcament 4.05.08

Propostes a debatre en sessió conjunta (veure apartat final)

Vehicle privat i aparcament 4.01.02

Vehicle privat i aparcament 4.01.03

 

 

Altres actuacions

Propostes debatudes

Altres actuacions 5.01.01

Altres actuacions 5.01.02

Altres actuacions 5.02.01

Altres actuacions 5.02.02

Altres actuacions 5.03.01

Altres actuacions 5.03.02

Altres actuacions 5.03.03

Altres actuacions 5.03.04

Altres actuacions 5.04.01

Altres actuacions 5.04.02

Altres actuacions 5.04.03

Altres actuacions 5.05.01

Altres actuacions 5.06.01

Altres actuacions 5.06.02

Altres actuacions 5.06.03

Altres actuacions 5.07.01

 

 Sessions conjuntes entre grups-propostes debatudes

Fitxes 1.01.01 - 1.03.01 - 4.01.03 - 2.01.01 - 3.01.03 - 4.01.02 - 3.01.03 - 4.01.04 

Webcam El Vendrell
Webcam el Vendrell
Webcam Plaça Nova
Webcam Plaça Nova
Enquesta Parc del Botafoc
facebook_48twitter_48