Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per traspassar una parada del mercat setmanal ambulant entre pares i fills, entre germans, entre matrimonis i parelles de fet amb convivència acreditada. Podran ser transferides en els supòsit de mort, impossibilitat física o jubilació.

Qui ho pot demanar?

El titular d'una parada del mercat setmanal ambulant del Vendrell i/o Coma-ruga.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Fotocòpia del document identificatiu de la persona cedent i del cessionari.
3. Fotocòpia del llibre de família.
4. Fotocòpia de la declaració d'alta censal a Hisenda de Tarragona.
5. Fotocòpia de l'alta al Règimen Especial de Persones Treballadores Autònomes o RETA.
6. Si és una societat, fotocòpia de l'escriptura de constitució i del NIF.
7. Fotocòpia de la Responsabilitat Civil.
8. Ordre SEPA de domicilació bancària.
9. Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari

Quina normativa regeix?

- Ordenança de mercats de venda no sedentària.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació del decret.

Quins serveis intervenen?

Patronat Municipal de Promoció Econòmica.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Mercat setmanal del Vendrell i de Coma-ruga

Observacions

El traspàs de les parades del mercat setmanal ambulant es pot realitzar entre pares i fills, entre germans, entre matrimonis i parelles de fet amb convivència acreditada.
El traspàs entre persones dels altres graus de parentiu es podrà autoritzar a criteri de l'ajuntament.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell