Què és i per a què serveix?

El mercat setmanal del Vendrell s'ha caracteritzat per potenciar el producte fresc i local tot i haver canviat de diferents llocs d'ubicació a fi d'instal·lar parades de venda no sedentària a la Rambla, al carrer dels Cafès, a la plaça Nova i a la plaça de Francesc Macià del Vendrell.
El mercat setmanal té lloc el divendres, de 9 h a 15 hores. S'autoritza a vendre roba de la llar, roba d'home i de dona, roba infantil, calçat, joguines, complements, bijuteria, bosses, articles de cosmètica i de perfumeria. A la plaça de Francesc Macià s'hi autoritzen productes d'alimentació com ara fruita, verdura, pesca salada, dolços, olives, espècies, etc.
Quan el divendres és festiu, el mercat es durà a terme el dijous anterior. Si el divendres es preveu que la Rambla estarà ocupada per la instal·lació, la celebració o el desmuntatge de les fires o activitats que es celebren al municipi, el mercat es traslladarà a la zona del Puig.

 Llicències concedides fins el 2018. Qui ho pot demanar?

Amb l'adaptació de l'Ordenança de mercats de venda no sedentària al Vendrell a la normativa de caràcter europeu i estatal, les parades tenen llicència atorgada fins a l'any 2028. En aquest sentit, les parades vacants al mercat es convoquen mitjançant concurs públic en què queda també conformada una llista d'espera amb validesa anual.
Al mes de gener de 2014 ha quedat tancat el concurs públic al mercat setmanal del Vendrell i s'han atorgat les parades vacants. També s'ha conformat una llista d'espera vàlida fins al 31/12/2014.

Quins documents s'han de presentar per participar al proper concurs públic?

Està previst que fins a principis de 2015 no es torni a convocar un nou concurs públic per cobrir vacants al mercat.
Per participar-hi, les persones interessades hauran de presentar al Servei d'Atenció al Ciutadà:

1.- Sol·licitud de licitació.
2.- Declaració responsable.
3.- Comunicació prèvia sanitària (per a parades alimentàries).
4. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
5. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

 Quina normativa regeix?

Ordenança de mercats de venda no sedentària, aprovada al DOGC núm. 6428, de data 30 de juliol de 2013.

Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

Ha quedat derogada l'ordenança de mercats de venda no sedentària, publicada al BOPT, de 7 de desembre de 2000, que va ser aprovada definitivament per decret d'alcaldia núm. 1065/2000, de 28 de novembre de 2000.

 Quin preu té?

Es liquida trimestralment mitjançant la inclusió a un cens: el padró del mercat setmanal del Vendrell.
a) Llocs fixos per setmana i ml ubicats a la Rambla, Francesc Macià i anàlegs per setmana i metre lineal

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

On demanar més informació?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
c/ Camí Reial, 13-17, 4a planta
Telèfon 977 665 253
Fax 977 666 466

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant l'any

Quina documentació es lliura?

Una còpia segellada de la sol·icitud amb el número de registre d'entrada.

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.
El Departament de Gestió Tributària.
El Departament de Tresoreria.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

La Regidoria de Promoció Econòmica no gestiona el Mercat Municipal ni el mercat de fruita de la plaça del Born.
Al mes de gener de 2014 ha quedat tancat el concurs públic al mercat setmanal del Vendrell i s'han atorgat les parades vacants. També s'ha conformat una llista d'espera vàlida fins al 31/12/2014.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

On es pot trobar més informació?

Per telèfon al 977 665 253 trucant a l'oficina de Promoció Econòmica o bé enviant un correu electrònic a promocio@elvendrell.net.

Tràmits relacionats

Mercat setmanal del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat Expoart

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell